No Banner to display

ข้อตกลงการใช้บริการ และ นโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัว

SMECOURSES.COM เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมและเผยแพร่หลักสูตรอบรม สัมมนา ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ  และให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจ SME แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ พร้อมทั้งเป็นบริการออนไลน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ หรือความคิดเห็นด้านการประกอบธุรกิจในด้านต่าง ๆ ระหว่างผู้ใช้บริการ ต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “การให้บริการ”

โดยที่ SMECOURSES.COM ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิส่วนบุคคลขั้นพื้นฐานในเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการและมุ่งหมายที่จะให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่เชื่อมต่อทางออนไลน์เข้ามายังเว็บไซต์ให้มีความปลอดภัยที่สุด SMECOURSES.COM จึงได้จัดทำข้อตกลงการใช้บริการและนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น กรุณาอ่านทำความเข้าใจ กับนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนยอมรับข้อตกลงในการใช้บริการสมาชิกของ เว็บไซต์จะต้องเก็บข้อมูลในส่วน ของ ชื่อ และ รหัสผ่านเข้าสู่ระบบไว้เป็นความลับ ทั้งนี้สมาชิก แต่ละท่านจะยอมรับผิดชอบกับการกระทำต่าง ๆ ภายใต้บัญชีของท่าน

1. คำนิยาม
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ใช้บริการที่เป็นข้อมูลระบุเอกลักษณ์ส่วนบุคคล เช่น ชื่อและนามสกุลที่แท้จริง ที่อยู่
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขโทรศัพท์ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ

“ผู้ใช้บริการ” หมายถึง ผู้ที่เข้ามายังเว็บไซต์ของ SMECOURSES.COM และได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกในระบบของ SMECOURSES.COM
และให้หมายความรวมถึงผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์ของ SMECOURSES.COM โดยไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกในระบบของ SMECOURSES.COM ด้วย

2. คำรับรองของผู้ใช้บริการ
การส่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการมาทางเว็บไซต์ของ SMECOURSES.COM ถือว่าผู้ใช้บริการรับรองและ
ให้ความยินยอมในการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อตกลงการใช้บริการและนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
และอนุญาตให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
3.1 เพื่อความสะดวกในการให้บริการ เพื่อใช้ในการตรวจสอบความเป็นสมาชิก และเพื่อใช้แจ้งข่าวสารต่างๆ SMECOURSES.COM จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล์ หรือที่ทำงาน รหัสไปรษณีย์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น
ทั้งนี้ ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา

3.2 กรณีที่ท่านลงทะเบียนเป็นสมาชิกในระบบของเว็บไซต์ของ SMECOURSES.COM หรือเข้าใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง SMECOURSES.COM
จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม เช่น เพศ อายุ ความสนใจส่วนบุคคล การศึกษา เป็นต้น
เพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถค้นหาและสื่อสารระหว่างกันได้อย่างสะดวก

3.3 เพื่อให้ได้ข้อมูลสถิติและนำไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซต์ให้สมบูรณ์แบบมากขึ้น SMECOURSES.COM
จำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ ที่อยู่ทางอินเตอร์เน็ต (IP Address) ของเซิร์ฟเวอร์ที่ผู้ใช้บริการใช้เพื่อเชื่อมต่อเข้าสู่เว็บไซต์
ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser) ชื่อโดเมน (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเยี่ยมชม วันและเวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์
และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น

4. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
4.1 SMECOURSES.COM จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อกิจการหรือกิจกรรมของ SMECOURSES.COM และพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจของ SMECOURSES.COM เท่านั้น

4.2 ข้อมูลบางส่วนของสมาชิก รวมทั้งรูปภาพ จะได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์ให้สมาชิกและผู้เข้าชมเว็บไซต์คนอื่นๆ ได้รู้จัก เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกันภายในเครือข่ายของชุมชนออนไลน์
นอกจากนี้ อีเมล์ของท่านอาจจะถูกนำมาใช้เพื่อจุดประสงค์ของการเชิญบุคคลอื่นมาเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ SMECOURSES.COM เพื่อเพิ่มสมาชิกของเครือข่าย และส่งแจ้งยืนยันที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการ

4.3 เว้นแต่ที่ระบุไว้ในข้อ 4.1 และข้อ 4.2 SMECOURSES.COM ขอรับรองว่า จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกไว้เป็นความลับ จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกที่ SMECOURSES.COM ได้เก็บรวบรวมไว้
ไปเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสมาชิก หรือมีกรณีที่ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้บริการและนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

4.4 เงื่อนไขในข้อ 4.3 จะไม่นำมาปรับใช้ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ได้แก่กรณีต่อไปนี้ (1) กรณีของกระบวนการทางกฎหมาย หรือกรณีที่มีหมายศาลให้ทำการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการ หรือ
(2) เพื่อให้เป็นตามข้อตกลงการใช้บริการเพื่อปกป้องสิทธิของ SMECOURSES.COM หรือเพื่อเป็นการพิสูจน์หรือใช้สิทธิตามกฎหมาย หรือเพื่อแก้ต่างข้อเรียกร้องทางกฎหมาย หรือ
(3) เพื่อปกป้องสิทธิหรือเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเอง

4.5 กรณีที่ SMECOURSES.COM ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ SMECOURSES.COM เป็นต้น SMECOURSES.COM
จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว ต้องเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจการหรือกิจกรรมของ SMECOURSES.COM

4.6 กรณีที่ SMECOURSES.COM ใช้บริษัทโฆษณาที่เป็นบุคคลภายนอกเพื่อให้บริการด้านการโฆษณา เมื่อสมาชิกเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ บริษัทเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นๆ เช่น เวลาที่เข้าสู่ระบบ IP Address
หรือข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือผู้ให้บริการอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อจัดหาโฆษณาบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่อาจอยู่ในความสนใจของสมาชิก

4.7 SMECOURSES.COM สงวนสิทธิ์ในการดำเนินการลบ ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้บริการได้ โดยการ log in เข้าไปปรับข้อมูลดังกล่าว

5.การใช้คุกกี้
5.1“คุกกี้” หมายถึง หน่วยข้อมูลย่อยที่ SMECOURSES.COM ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ SMEINSIDE.COM
สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป

5.2 หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม แต่ “คุกกี้” จะไม่สามารถที่ดึงข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์หรืออีเมล์ของคุณได้

5.3 SMECOURSES.COM จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติหรือในกิจกรรมอื่นของ SMECOURSES.COM เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ SMECOURSES.COM เท่านั้น
โดย SMECOURSES.COM จะไม่ใช้ “คุกกี้” เพื่อแกะรอยตัวเลือกสำหรับเนื้อหาของท่าน

5.4ท่านอาจตั้งโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ของท่านให้แจ้งเตือนเมื่อท่านได้รับคุกกี้ หรือเมื่อมีการส่งคุกกี้ หรือจะทำการปฏิเสธเลิกรับคุกกี้ก็ได้ อย่างไรก็ตาม
หากท่านเลือกทำการปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด อาจทำให้พื้นที่บางส่วนของเว็บไซต์ทำงานได้ไม่ถูกต้อง

6.ความปลอดภัยและการรักษาความลับ
6.1สมาชิกของ SMECOURSES.COM จะได้รับความปลอดภัยโดยการใช้ระบบการตั้งรหัสผ่าน (Password) ที่ผู้ใช้บริการกำหนดขึ้นเอง SMECOURSES.COM
จะดูแลความปลอดภัยของข้อมูลของสมาชิก และจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกไปเปิดเผยที่อื่นๆ

6.2 SMECOURSES.COM จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกได้เฉพาะพนักงานและบุคคลภายนอกที่ SMECOURSES.COM
พิจารณาแล้วว่ามีเหตุผลที่จำเป็นในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเพื่อทำงานตามหน้าที่เท่านั้น

6.3 SMECOURSES.COM ขอแนะนำให้สมาชิกใช้ความระวัดระวังในการเขียนข้อความลงในเว็บไซต์นี้ เนื้อหา บทความ บล็อก ข้อความในเว็บบอร์ด และวงสนทนาของคุณ
เนื่องด้วยเป็นข้อความที่คนทั่วไปสามารถเข้าไปอ่านได้ และเป็นช่องทางที่สมาชิกอื่นจะรู้จักและติดต่อไปหาท่าน

6.4 อย่างไรก็ตาม SMECOURSES.COM อาจะไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลของสมาชิกได้เต็มที่ ไม่ว่าจะอาจจะด้วยเหตุผล
ทางเทคนิคหรือปัจจัยอื่นๆ อาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับข้อมูลของสมาชิกได้

7.การเข้าสู่เว็บไซต์อื่นๆ
7.1 SMECOURSES.COM สามารถที่จะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นหรือตำแหน่งอื่นได้ โดยที่การจัดหาลิงก์ดังกล่าว มีขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น
และไม่ถือเป็นการรับรองเว็บไซต์อื่นหรือตำแหน่งอื่นนั้นๆ แต่อย่างใด

7.2 กรณีที่ท่านได้เข้าชมเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ SMECOURSES.COM ขอให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นดังกล่าว เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์นั้นได้เก็บรวบรวม ใช้
หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร และข้อตกลงการใช้บริการและนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ จะไม่สามารถนำไปใช้กับเว็บไซต์อื่น

7.3 SMECOURSES.COM ไม่สามารถรับรองข้อความหรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ
ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

8.การเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ ข้อตกลงการใช้บริการและนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัว
SMECOURSES.COM อาจทำการเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช้เว็บไซต์ หรือแก้ไขข้อตกลงการใช้บริการและนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว
ตามความเหมาะสม ไม่ว่าเวลาใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และโดยปราศจากความรับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์ หรือต่อบุคคลภายนอกใดๆ ทั้งนี้
เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ หลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขดังกล่าว ถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขดังกล่าว
และตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขนั้นๆ ดังนั้น SMECOURSES.COM จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านข้อตกลงการใช้บริการ
และนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เยี่ยมชมหรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ SMECOURSES.COM
9.การจำกัดความรับผิด
9.1ข้อมูลและเนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์ของ SMECOURSES.COM เป็นข้อมูลที่ถูกเผยแพร่โดยสาธารณชน และเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล ข้อมูล เนื้อหา หรือคำแนะนำต่างๆ
ที่ปรากฏในส่วนหนึ่งส่วนใดบนเว็บไซต์ของ SMECOURSES.COM ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ถูกส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ ไม่ใช่ความคิดเห็นของ SMECOURSES.COM
และไม่ถือว่าเป็นข้อมูลที่ผ่านความเห็นชอบจาก SMECOURSES.COM อาจจะไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นที่พอใจแก่ผู้ใช้บริการได้ ซึ่งผู้ใช้บริการควรใช้วิจารณญาณในการใช้
หรือเชื่อถือข้อมูลและเนื้อหาเหล่านั้น การตัดสินใจใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลและเนื้อหาในเว็บไซต์นี้จะอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการเอง

9.2ผู้ใช้บริการตกลงที่จะยอมรับเอาความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการเว็บไซด์นี้ โดย SMECOURSES.COM ไม่ขอรับประกันว่า การให้บริการต่างๆ จะต้องเป็นไปตามความพอใจของผู้ใช้บริการ หรือปราศจากข้อผิดพลาด
9.3ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่เรียกร้องการชดใช้หรือค่าเสียหายใดๆ กับทีมงานทั้งหมดของ SMECOURSES.COM ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น ความรับผิดชอบต่อการใช้ อ้างอิง และเชื่อในข้อมูลและเนื้อหาของเว็บไซต์นี้
เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว

9.4 SMECOURSES.COM จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการใช้ อ้างอิง หรือเชื่อถือในข้อมูลและเนื้อหาในเว็บไซต์นี้
10.การติดต่อกับ SMECOURSES.COM
ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับข้อตกลงการใช้บริการและนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามข้อตกลงและนโยบายฉบับนี้ SMECOURSES.COM
ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ SMECOURSES.COM ต่อไป
โดยท่านสามารถติดต่อกับ SMECOURSES.COM ได้ตามข้อมูลหน้า ติดต่อเรา