การบำบัดฟื้นฟูการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินในบริเวณโรงงาน
03 พ.ย. 2564
    08.30-16.30 น.
ค่าใช้จ่าย 3,000 บาท

การบำบัดฟื้นฟูการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินในบริเวณโรงงาน

03 พ.ย. 2564
    08.30-16.30 น.
ค่าใช้จ่าย 3,000 บาท
ระบบ zoom

เนื้อหาคอร์สเรียน

หลักกการและเหตุผล

การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน (soil and groundwater contamination) ในบริเวณโรงงานเป็นปัญหาที่เรื้อรังและส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างยิ่ง ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวแตกต่างจากการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เนื่องจากการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นและจะไม่เป็นประเด็นเลยจนกระทั่งตรวจพบการแพร่กระจายของสารปนเปื้อนนั้นส่งผลกระทบต่อชุมชนตลอดจนก่อให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพนอกจากนี้ปัญหาการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินในบริเวณโรงงานเป็นปัญหาที่ควบคุมได้ยาก โดยสาเหตุหลักของปัญหาการปนเปื้อนของสารอันตรายในดินและน้ำใต้ดินในโรงงาน

ส่วนใหญ่เกิดจากขาดการบริหารจัดการตามหลักวิชาการที่ดี หรือหลุมฝังกลบขยะที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ หรือจากการลักลอบทิ้งและลักลอบฝังกลบซึ่งเมื่อสารอันตรายมีการปนเปื้อนหรือรั่วไหล (spill) ลงสู่พื้นดิน บางส่วนจะระเหยออก (หากมีคุณสมบัติของการระเหย) บางส่วนจะอิ่มตัวอยู่ในดิน ซึ่งส่วนที่อยู่ในดินนั้น บางส่วนจะเกาะติดกับอนุภาคของดิน บางส่วนซึมลงตามชั้นดินในแนวดิ่งตามแรงโน้มถ่วงของโลก จนกระทั่งถึงชั้นน้ำใต้ดิน ซึ่งเมื่อถึงชั้นน้ำใต้ดินสารอันตรายจะละลายกับน้ำใต้ดิน หรือตกตกตะกอนอยู่ในชั้นน้ำ ตลอดจนถูกพัดพาไปในทิศทางเดียวกับน้ำใต้ดิน และจะเข้าสู่ระบบนิเวศน์ในชั้นน้ำใต้ดินในที่สุด ส่งผลให้เมื่อมีการสูบและนำน้ำใต้ดินมาใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภค ทำให้ตรวจพบสารปนเปื้อนที่เป็นอันตราย เช่น สารในกลุ่มสารอินทรีย์ระเหย กลุ่มโลหะหนัก ซึ่งหลายชนิดส่งผลต่อสุขภาพ

วัตถุประสงค์

- เพื่อทราบแนวทาง วิธีการในการเก็บและวิเคราะห์ และติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนในดินและ

น้ำใต้ดินในบริเวณโรงงาน

- เพื่อทราบเทคโนโลยีการบำบัดฟื้นฟูดินและน้ำใต้ดินรูปแบบต่างๆ

วิทยากร

รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์

• อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนตัวของมลพิษในน้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน และในทะเล และการบำบัด

สารปนเปื้อนในน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ โรจน์วิรุฬห์

• อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี

• คณะทำงาน และคณะที่ปรึกษาในการจัดทำคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการติดตามการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดิน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

o หัวหน้างาน พนักงาน ผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานฯ และผู้ที่สนใจทั่วไป

เนื้อหาหลักสูตร

แบ่งเป็น 2 หัวข้อสำคัญๆ ดังนี้

o การติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินในบริเวณโรงงาน

 - การศึกษาทิศทางการไหลของน้ำใต้ดิน - การกำหนดติดตั้งบ่อสังเกตุการณ์

 - การเจาะติดตั้งบ่อสังเกตุการณ์ - การเก็บตัวอย่างดิน

 - การเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน - การวิเคราะห์ตัวอย่างดินและน้ำใต้ดิน

o เทคโนโลยีการบำบัดฟื้นฟูดินและน้ำใต้ดิน

- การกักกันและควบคุมการแพร่กระจายของสารปนเปื้อน

- การบำบัดในพื้นที่ด้วย permeable reactive barrier

- การบำบัดในพื้นที่กระบวนการทางกายภาพเคมี

- การบำบัดในพื้นที่ด้วยกระบวนการทางชีวภาพและพืช

**สำหรับสมาชิกสภาวิศวกร**

** การอบรมนี้ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้มีจำนวนความรู้ (PDU)

จำนวน 4.5 หน่วย (รหัสกิจกกรรม 904-06-7013-00/2106-001)**

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

o หัวหน้างาน พนักงาน ผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานฯ และผู้ที่สนใจทั่วไป

เนื้อหาการอบรม

เนื้อหาหลักสูตร

แบ่งเป็น 2 หัวข้อสำคัญๆ ดังนี้

o การติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินในบริเวณโรงงาน

 - การศึกษาทิศทางการไหลของน้ำใต้ดิน - การกำหนดติดตั้งบ่อสังเกตุการณ์

 - การเจาะติดตั้งบ่อสังเกตุการณ์ - การเก็บตัวอย่างดิน

 - การเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน - การวิเคราะห์ตัวอย่างดินและน้ำใต้ดิน

o เทคโนโลยีการบำบัดฟื้นฟูดินและน้ำใต้ดิน

- การกักกันและควบคุมการแพร่กระจายของสารปนเปื้อน

- การบำบัดในพื้นที่ด้วย permeable reactive barrier

- การบำบัดในพื้นที่กระบวนการทางกายภาพเคมี

- การบำบัดในพื้นที่ด้วยกระบวนการทางชีวภาพและพืช

รายละเอียด

**สำหรับสมาชิกสภาวิศวกร**

** การอบรมนี้ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้มีจำนวนความรู้ (PDU)

จำนวน 4.5 หน่วย (รหัสกิจกกรรม 904-06-7013-00/2106-001)**

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากร

รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์

• อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนตัวของมลพิษในน้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน และในทะเล และการบำบัด

สารปนเปื้อนในน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ โรจน์วิรุฬห์

• อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี

• คณะทำงาน และคณะที่ปรึกษาในการจัดทำคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการติดตามการปนเปื้อนดินและน้ำใต้

สถานที่จัดงาน

ระบบ zoom