หลักสูตร การจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร/อาคารชุด (RE142)
07-08 ก.ย. 2564
     น.
ค่าใช้จ่าย 12,000 บาท

หลักสูตร การจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร/อาคารชุด (RE142)

07-08 ก.ย. 2564
     น.
ค่าใช้จ่าย 12,000 บาท
THAI REAL ESTATE BUSINESS SCHOOL

เนื้อหาคอร์สเรียน

รายละเอียด

พ.ร.บ. จัดสรรที่ดินฉบับใหม่ และการโอนสาธารณูปโภค "เรียนรู้พรบ. จัดสรร
ที่ดินฉบับเปลี่ยนแปลงแก้ไขล่าสุดที่นักพัฒนาที่ดินต้องรู้"

เนื้อหารวมไปถึงขั้นตอนการวางแผนจัดตั้งนิติบุคคล ไปถึงกระบวนการ
โอนส่งมอบของโครงการ 

หัวข้ออบรม

  • การจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร กับข้อกำหนดกฎหมาย รวมไปถึง แผนและขั้นตอนการจัดสรรที่ดิน และ จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด

  • การกำหนดอัตราเงินกองกลาง และการบริหารกองทุนนิติบุคคลบ้านจัดสรร / อาคารชุด

  • การจัดทำบัญชี รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน และการทำงบดุลประจำปี

  • ขั้นตอนการปฎิบัติงานการบริหารจัดการนิติบุคคลบ้านจัดสรร / อาคารชุด  และการบริหารจัดการหลังการขาย

  • ปัญหาและอุปสรรคในการจัดตั้งนิติบุคคล รวมถึง กรณีศึกษาการจัดตั้งนิติบุคคล และแนวทางแก้ไข

  • ข้อพิพาทเกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคลกับผู้อยู่อาศัย และ แนวทางการพิจารณาคดี

เกี่ยวกับวิทยากร

https://bit.ly/2TczlSe

สถานที่จัดงาน

THAI REAL ESTATE BUSINESS SCHOOL