หลักสูตร การบริหารงานก่อสร้าง แนวราบ-แนวสูง (RE171)
08-10 ก.ย. 2564
    08.30 17.00 น.
ค่าใช้จ่าย 18,000 บาท

หลักสูตร การบริหารงานก่อสร้าง แนวราบ-แนวสูง (RE171)

08-10 ก.ย. 2564
    08.30 17.00 น.
ค่าใช้จ่าย 18,000 บาท
THAI REAL ESTATE BUSINESS SCHOOL

เนื้อหาคอร์สเรียน

รายละเอียด

การบริหารและควบคุมงานก่อสร้างแนวราบ-แนวสูง เพื่อให้ทราบถึงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง ของงานแต่ละส่วน และทราบถึงวิธีการกำหนดงวดงานที่สอดคล้องกับระยะเวลาในการก่อสร้าง เพื่อใช้ในการเจรจากับผู้รับเหมา และสถาบันการเงิน สอนจากประสบการณ์ตรงของวิทยากรเฉพาะด้าน เพื่อลดเวลาและความเสี่ยงในการบริหารงานก่อสร้าง  รวมถึงวิธีป้องกันและแก้ปัญหาก่อนเกิดผลกระทบ  ที่เจ้าของโครงการ ควรรู้

หัวข้ออบรม

  • เทคโนโลยีการก่อสร้างและนวัตกรรม ที่นำมาใช้ในปัจจุบัน

  • ประเภทของสัญญาและการทำสัญญาการก่อสร้าง รวมถึงข้อพึงระวังในการทำสัญญา

  • หลักเกณฑ์และกระบวนการ ในการจัดหาผู้รับเหมา

  • หลักการพิจารณาการจ่ายเงินงวดของสถาบันการเงิน

  • Construction Managementการวางแผนและบริหารงบประมาณ - เวลา ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด และขั้นตอนการรายงานผล

  • แนวทางการประเมินผลและการตรวจงวดงานก่อสร้าง ของผู้รับเหมา

  • ตัวอย่างปัญหา-อุปสรรค ที่พบบ่อยในการบริหารงานก่อสร้าง และแนวทางการแก้ไข

พิเศษ! ศึกษาดูงานการบริหารงานก่อสร้างโครงการแนวราบและแนวสูง

เกี่ยวกับวิทยากร

https://bit.ly/38Z26Zq

สถานที่จัดงาน

THAI REAL ESTATE BUSINESS SCHOOL