การจัดทำและปรับใช้ Skills Matrix ในองค์กรอย่างได้ผล (Skill Matrix Setting & Implementation)
21 ส.ค. 2564
    09.00-16.30 น. น.
ค่าใช้จ่าย 2,500 บาท

การจัดทำและปรับใช้ Skills Matrix ในองค์กรอย่างได้ผล (Skill Matrix Setting & Implementation)

21 ส.ค. 2564
    09.00-16.30 น. น.
ค่าใช้จ่าย 2,500 บาท
ออนไลน์ซูม

เนื้อหาคอร์สเรียน

หัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline) :

 
+ ทักษะหรือ Skill คืออะไร และSkill มีกี่แบบ
+ ความแตกต่างของ Skill กับ ความรู้หรือ Knowledge และ Skill กับ พฤติกรรมการทำงานหรือ Attributes
+ ระบบ ISO กำหนดเรื่อง Competency และ Skills ไว้อย่างไร
+ บทบาทหน้าที่ของ HR และหัวหน้างานในการจัดทำ Skills Matrix
+ ตารางทักษะการทำงานหรือ Skill Matrix คืออะไร และชื่อเรียกอื่นของ Skill Matrix
+ ประโยชน์ของการทำตารางทักษะการทำงานหรือ Skill Matrix
- การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร - การปฐมนิเทศพนักงาน (Orientation)
- การระบุความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs) - การพัฒนาบุคลากรเช่นการสอนงานแบบ OJT
- การบริหารสายอาชีพ (Career Management) หรือการปรับเลื่อนตำแหน่ง เป็นต้น
+ แนวทางการจัดทำ Skill Matrix อย่างง่ายแต่ใช้ได้จริง
- ระบุหน้าที่งานตามใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description)
- วิเคราะห์ผลลัพธ์หลักที่คาดหวังจากหน้าที่งาน (Key Results)
- กำหนดทักษะที่ต้องการจากผลลัพธ์หลักที่คาดหวัง
- ให้ความหมายของทักษะและกำหนดระดับของทักษะหรือ Skill Level
- กำหนดตัวชี้วัดทักษะ (Skill Indicators) สำหรับการประเมิน
- จัดทำตารางทักษะการทำงานหรือ Skill Matrix
+ ฝึกปฏิบัติการจัดทำข้อทักษะ Skill ตามหน้าที่งานตัวอย่าง พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร
+ เราจะประเมินทักษะหรือ Skill ได้อย่างไร
+ ข้อมูลสำหรับการประเมินทักษะและเทคนิคการประเมินทักษะที่นิยมใช้
+ วิธีใช้คะแนนประเมินทักษะแบบเข้าใจง่ายพร้อมแนวทางการประเมิน
+ ฝึกปฏิบัติออกแบบประเมินทักษะตามตัวอย่าง
+ สิ่งที่ต้องกำหนดเพื่อให้จัดทำ Skill Matrix ได้ผลดี
+ การกำหนดนโยบายในการจัดทำ Skills และนโยบายอื่นที่ชัดเจนเช่น
- นโยบายการทำงานที่ต้องใช้หลายทักษะหรือ Multi-skills - อบรมและฝึกปฏิบัติให้ HR และหน่วยงานจัดทำทักษะให้ถูกต้อง
- กำหนด Template ของ Skills Matrix ที่ชัดเจน - กำหนดและสื่อสารแนวทางการประเมินทักษะให้แก่หัวหน้างาน/พนักงาน
- การเชื่อมโยงทักษะสู่การให้รางวัลและจูงใจ เป็นต้น
+ สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และแนวทางในการปรับใช้งานในองค์กรต่อไป
+ สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และถาม-ตอบ
 
 
————————————————
วิธีการเรียนรู้ :
– บรรยายอย่างย่อและซักถาม
– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
– กรณีตัวอย่างและแบบฟอร์ม
– ฝึกปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ
 
 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

- เจ้าของธุรกิจขนาด SME
- ผู้จัดการและหัวหน้างานฝ่าย HR
- ผู้จัดการและหัวหน้างานฝ่ายงานอื่น

- วิทยากรภายในและผู้สนใจทั่วไป

รายละเอียด

 

 

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากร : ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเพิ่มผลผลิตที่มีประสบการณ์มากมายจากองค์กรทั้งในธุรกิจบริการ
และอุตสาหกรรมหลายองค์กรชั้นนำ

สถานที่จัดงาน

ออนไลน์ซูม

การชำระเงิน

ค่าบริการอบรม : 2,500.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 2,675.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 2,600.-บาท)
แถมฟรี  !!!  e-Book  Skills Matrix  มูลค่า 250.-บาท ทุกท่านที่เข้าอบรม
 
 
สำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรม โดยกรอกแบบฟอร์มตอบรับและส่งกลับมาที่ อีเมลล์ ptccontactt@gmail.com
(ท่านจะได้รับใบ Invoice หลังจากส่งแบบตอบรับมาภายใน 1-2 วัน)
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
=> คุณสุธาสินี : โทรศัพท์ 092-431-6631, 089-677-6047
หรือที่อีเมล์ ptccontactt@gmail.com ไลน์ไอดี : ptccontact
ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th