Monthly : November 2016

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

วิธีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า   คำแนะนำก่อนจดทะเบียนจัดตั้ง : กรรมการหรือผู้ถือหุ้นจองชื่อผ่านเว็บไซต์ www.dbd.go.th และทำตามขั้นตอนต่อไปนี้   ปรึกษาเรื่องจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฟรี : โทรศัพท์ 085-159-6088