หลักสูตร Excellent Leadership ​​​​​​​-สุดยอดหัวหน้า- (อบรม 19 ธ.ค. 62)
19 ธ.ค. 2561
    09.00-16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท

No Banner to display

หลักสูตร Excellent Leadership ​​​​​​​-สุดยอดหัวหน้า- (อบรม 19 ธ.ค. 62)

19 ธ.ค. 2561
    09.00-16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท
โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

เนื้อหาคอร์สเรียน

หลักสูตร Excellent Leadership
-สุดยอดหัวหน้า-

 

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

 

19 ธันวาคม 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

          ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ องค์กรจะขับเคลื่อนไปได้ต้องอาศัยหัวหน้าที่ดีและเก่ง มีความรู้มีความสามารถในการกำหนดทิศทางขององค์กร ลูกน้องอีกหลายร้อยคนจะต้องเป็นผู้ที่เดินอยู่ในทิศทางที่หัวหน้ากำหนด หากหัวหน้ากำหนดทิศทางผิด ไม่มีภาวะผู้นำที่ดี เส้นทางแห่งความสำเร็จย่อมวกวนลูกน้องเกิดสับสนอย่างแน่นอน และในที่สุดองค์กรย่อมแตกความสามัคคีได้ ในทางตรงข้ามหากหัวหน้ามีภาวะผู้นำที่ดี ย่อมทำให้ลูกน้องยอมรับ ศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวหัวหน้า จนสามารถนำทีมทั้งหมดไปสู่เส้นทางลัดแห่งความสำเร็จได้

          หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานทั้งมือเก่าและมือใหม่ให้ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามารถ เป็นที่ต้องการขององค์กรและลูกน้องรัก รวมทั้งการทำกิจกรรม Workshop เพื่อพัฒนาหัวหน้างานให้เป็นนักฝึกอบรม เมื่อจบการอบรมคาดว่า ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสุดยอดหัวหน้า (Excellent Leadership)
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้นำที่มีทักษะและความสามารถในการบริหารลูกน้อง สร้างผลงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

 1. องค์รวมการบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน
 2. บทบาท และ หน้าที่ของหัวหน้างาน - การเข้าใจบทบาทหน้าที่และ ความรับผิดชอบของตนเอง โดยเฉพาะบทบาทในการเชื่อมต่อระหว่างผู้บริหารและพนักงาน และ การสร้างลูกน้องให้เก่งและดี
 3. คุณสมบัติของความเป็นหัวหน้า –เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นสุดยอดหัวหน้า (คุณธรรมและความซื่อสัตย์)
 4. หัวหน้าที่ลูกน้องต้องการ – หัวหน้าในอุดมคติของลูกน้อง
 5. สวมหมวกความเป็นลูกน้อง- เรียนรู้เทคนิคการเข้าใจลูกน้อง ในที่สุดจะปรับตัวเข้าหาลูกน้องได้
 6. กิจกรรม : “คุณเป็นหัวหน้าที่ดีเพียงใด”
 7. รูปแบบพฤติกรรมของลูกน้อง – เรียนรู้เพื่อสร้างลูกน้องให้เป็นแขนขาที่ดี
 8. กิจกรรม : “การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลูกน้อง”
 9. การปรับตัวของหัวหน้าเข้าหาลูกน้อง – ปรับตัวอย่างไรให้ลูกน้องยอมรับในตัวหัวหน้า
 • การใช้จิตวิทยา และ คำพูดกับลูกน้อง
 • การประคับประคองลูกน้อง – ลูกน้องควรจะเก่งเหมือนหัวหน้า หรือ เก่งในสิ่งที่เขาเป็น
 1. เทคนิคการสื่อสาร กับ ลูกน้องอย่างเข้าอกเข้าใจ
 2. การสั่งงาน และ การสอนงาน - แยกการสั่ง และ การสอนงานให้เป็น พร้อมเรียนรู้เทคนิคเพิ่มเติมในเรื่องการสอนงานลูกน้องอย่างเป็นระบบ ทำให้ลูกน้องทำงานได้ดีขึ้น
 3. การติดตามผลงานลูกน้องอย่างเป็นระบบ
 4. กิจกรรม Workshop: การสอนงาน และ การติดตามผล อย่างได้ผล - พร้อมเทคนิคเพิ่มเติม
 5. กลยุทธ์การสร้างบรรยากาศในการทำงาน
 6. การสร้างพลังทีมให้ฮึกเหิม
 7. กิจกรรม Workshop: การสร้างทีม
 8. สรุป คำถามและคำตอบที่หัวหน้างานต้องการเรียนรู้

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

บุคคลทั่วไป

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

การชำระเงิน

3,500 บาท ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %