หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้จัดการ SMART MANAGER SKILLS
25 มิ.ย. 2562
    09.00-16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้จัดการ SMART MANAGER SKILLS

25 มิ.ย. 2562
    09.00-16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท
โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

เนื้อหาคอร์สเรียน

การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้จัดการ

SMART MANAGER SKILLS

 

วิทยากร: ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยง

ปริญญาเอก การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,

ปริญญาโท การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,

                       ประสบการณ์ทำงาน ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการพัฒนาบุคลากร/วิทยากร
                     บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี จำกัด (พัฒนาบุคลากรมากกว่า 3,500 คน)

                    - ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล / นักวิเคราะห์วางแผนระบบการฝึกอบรม

                และการพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

 

 

25 มิถุนายน 2562

09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 

*สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการบริหารจัดการสำหรับผู้จัดการในการสร้างมาตรฐานระดับความสามารถของผู้จัดการที่สามารถนำทีมงานให้ปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
 2. เพื่อเรียนรู้วิธีบริการจัดการสำหรับการพัฒนาตนเองอย่างผู้จัดการมืออาชีพ ด้วยการค้นหาพร้อมพัฒนาตนเอง สู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการงานโดยมององค์กร เพื่อนร่วมงาน และลูกน้องอย่างเข้าใจ พร้อมจะพัฒนาไปด้วยกัน
 3. เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้จัดการ (Managerial Competencies) สู่ความสำเร็จในอาชีพด้วยการบริหารเชิงกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ การบริหารจัดการงาน ภาวะผู้นำและการพัฒนาทีม และการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จ โดยร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากร และผู้เข้าร่วมสัมมนาท่านอื่นๆ จากประสบการณ์จริงที่สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
 4. เพื่อพัฒนาทักษะพิเศษสำหรับการบริหารจัดการ “คน” และ “ผลงาน” ด้วยการให้คำปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงที่ดี โดยสามารถแยกแยะ สังเกตพฤติกรรมลูกน้องระหว่างการให้คำปรึกษา แนะนำเพื่อพัฒนา “ผลงาน” และ “คน” อย่างมีขั้นตอน

 

ประเด็นการสัมมนา

ส่วนที่ 1   ความสามารถพื้นฐานตามตำแหน่งงาน

 1. บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและการบริหารจัดการคุณสมบัติของผู้จัดการตามมาตรฐาน Managerial Competencies

· การบริหารเชิงกลยุทธ์และวิสัยทัศน์  (Strategic Management/Vision)

· การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making)

· การบริหารจัดการงาน (Task Management)

· ภาวะผู้นำและการพัฒนาทีม (Leadership and Team Development)

 • การสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation)
 • กิจกรรมการเรียนรู้ : ระดมความคิดกลุ่มทีมงานผู้จัดการเพื่อทำความเข้าใจรายละเอียดจำเป็นของManagerial Competencies แต่ละคุณสมบัติ 
 1. ค่าชี้วัดสำหรับการกำหนดมาตรฐานศักยภาพและผลการปฏิบัติงาน (Potential and Performance Indicator)
 2. วิธีการพัฒนาทักษะความสามารถการบริหารจัดการสำหรับผู้จัดการที่มุ่งความสำเร็จในองค์กร

 

 

 1. ฝึกทักษะกิจกรรมการเรียนรู้ “ทักษะการเป็นผู้จัดการตาม Managerial Competencies”
 • WORKSHOP GROUP 1: การบริหารเชิงกลยุทธ์และวิสัยทัศน์  (Strategic Management/Vision)
 • WORKSHOP GROUP 2: การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision  Making)
 • WORKSHOP GROUP 3: การบริหารจัดการงาน (Task Management)
 • WORKSHOP GROUP 4: ภาวะผู้นำและการพัฒนาทีม (Leadership and Team Development)
 • WORKSHOP GROUP 5: การสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation)

 

ส่วนที่ 2   ทักษะพิเศษสำหรับการบริหารจัดการ “คน” และ “ผลงาน” ด้วยการให้คำปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยง

 1. พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับความคิด และการวิเคราะห์ความเข้าใจธรรมชาติของคน และลักษณะของคนประเภทต่างๆ
 2. รูปแบบการสื่อสารของผู้ให้คำปรึกษาสู่ความมั่นใจและตรงใจกันทั้งสองฝ่าย
 3. จิตวิทยาที่ผู้ให้คำปรึกษากับการแจ้งผลการปฏิบัติงานที่ดี
 • การแจ้งผลการที่จะมีผลกระทบทางบวก
 • การแจ้งผลการที่จะมีผลกระทบทางลบ
 • เรื่องที่หัวหน้าพึงระมัดระวังในการแจ้งผล
 1. การแจ้งผลการประเมินต่อผู้ใต้บังคับบัญชา หรือลูกน้องทราบจุดแข็งและจุดอ่อน

ในการปฏิบัติงาน

 • เพื่อการแก้ไขปรับปรุง
 • เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
 • เพื่อบรรลุเป้าหมาย หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด
 1. วิธีการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนา “คน”
 • การให้คำปรึกษาเพื่อการแก้ปัญหาเกี่ยวกับอารมณ์ (Emotion)
 • การให้คำปรึกษาเพื่อการแก้ปัญหาเกี่ยวกับผลประโยชน์ (Benefits)
 • การให้คำปรึกษาเพื่อการแก้ปัญหาเกี่ยวกับข้อเท็จจริง (Fact)

กิจกรรมฝึกทักษะ : การให้คำปรึกษาจากกรณีศึกษาขององค์กร เพื่อการพัฒนาคน

 1. วิธีการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนา “ผลงาน”
 • การให้คำปรึกษาเพื่อกำหนดเป้าหมายการทำงาน (Reaching Agreement)
 • การให้คำปรึกษาเพื่อปรับปรุงงาน (Improvement)
 • การให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาผลงาน (Reinforcement)
 • การให้คำปรึกษาเพื่อประเมินผลงาน (Performance Review)

กิจกรรมฝึกทักษะ : การให้คำปรึกษาจากกรณีศึกษาขององค์กร เพื่อการพัฒนาผลงาน

 1. แบบฟอร์มสังเกตพฤติกรรมและความสามารถการให้คำปรึกษา 10 ขั้นตอน
 • การสร้างบรรยากาศอย่างเป็นกันเอง
 • การเปิดโอกาสให้ลูกน้องได้พูด
 • การฟังด้วยความเข้าใจ
 • การฟังด้วยความเห็นอกเห็นใจ
 • การถามเพื่อความกระจ่างและความชัดเจน
 • การทำความเข้าใจในปัญหาให้ตรงกัน
 • การทำความเข้าใจในสาเหตุของปัญหา
 • การบอกความต้องการของหัวหน้า
 • การจัดแผน หรือแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน
 • ลูกน้องรู้สึกสบายใจ หลังการพูดคุย
 1. สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา  

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

บุคคลทั่วไป

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร  ธีรขวัญโรจน์

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

การชำระเงิน

4,500 บาท ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%