หลักสูตร การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ นักขาย GEn Y
10 มิ.ย. 2562
    09.00-16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 3,900 บาท

หลักสูตร การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ นักขาย GEn Y

10 มิ.ย. 2562
    09.00-16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 3,900 บาท
โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (วิภาวดี-สุทธิสาร)

เนื้อหาคอร์สเรียน

การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ นักขาย GEn Y

 

 

วิทยากร: อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

ปริญญาโท Master of Business Administration (M.B.A.)
ปริญญาตรี Bachelor of Science Program (B.Sc.)

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาดให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ความเชี่ยวชาญ ด้านการขาย ด้านการตลาด การบริการ การันตรีด้วยประสบการณ์การสอน

และที่ปรึกษาองค์กรด้านการขายและการบริการมากกว่า 15 ปี

 

10 มิถุนายน 2562

09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (สุขุมวิทซอย 26)

 

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 

หลักการและเหตุผล

ในการทำงานยุคปัจจุบันขององค์กร สิ่งที่องค์กรมักให้ความสำคัญมากที่สุดคือ ขั้นตอนของการเจรจาระหว่างพนักงานขายในองค์กรของตนเองกับลูกค้า เพราะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่จะบ่งบอกได้ถึงรายรับที่องค์กรจะได้หรือสูญหาย พนักงานขายจะต้องเป็นผู้ที่ประสานผลประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่ายอย่างไรให้เกิดคำว่าลงตัว เกิดการตัดสินใจซื้อ หากจะกล่าวว่าพนักงานขายเก่งไม่เก่งต้องขึ้นอยู่กับขั้นตอนเจรจาก่อนการปิดการขายนี้ก็ว่าได้ จึงเป็นหน้าที่ของพนักงานที่จะต้องใช้เทคนิคการเจรจาเพื่อโน้มน้าวใจให้ลูกค้ายอมจบการขาย โดยสามารถคงความมั่นคงของความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างมากในการสร้างสรรค์ธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า

ดังนั้นหลักสูตร การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างเหนือชั้น จึงเปรียบเสมือนเข็มทิศที่ชี้ทางออกซึ่งจะทำให้พนักงานขายได้เรียนรู้ทั้งเทคนิคและวิธีในการเจรจาต่อรองอย่างเป็นระบบรวมถึงวิธีการคิดบวก ซึ่งทำให้พนักงานคิดและตระหนักถึงมุมมองในฐานะลูกค้าและมีความเข้าใจถึงปัญหาที่ลูกค้ามีความกังวล เพื่อที่จะแก้ไขให้การขายเกิดความเข้าที่และลงตัวตอบสนองความต้องการทั้งกระบวนการตลอดไป

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเสริมสร้างทักษะ และกลวิธีในการเจรจาต่อรอง
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงหลักจิตวิทยาในการโน้มนาวจูงใจคน
 3. เพื่อเสริมสร้างทักษะในการพูดการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวและจูงใจคู่เจรจา
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ ความรู้ และทักษะการเจรจาต่อรองและทักษะการโน้มน้าวจูงใจเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล

 

หัวข้อการอบรม

 1. การเจรจาต่อรองและปิดการขายให้ได้ยอด
 2. กฎการเจรจาต่อรอง สำหรับนักขาย GEN Y
 3. GEN Y อย่างเรา เจรจาอย่างไรให้ได้ผล
 4. กลยุทธ์การครองเกมเจรจา ด้วยหลัก 3 ประการ
 5. กลยุทธ์ในการเจรจาที่มีประสิทธิผล
 6. อุปสรรคที่ครอบงำเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคู่เจรจา
 7. กิจกรรม “อะไรคือความแตกต่างของมืออาชีพในการเจรจา”
 8. เทคนิคสุดยอดการเจรจา
 9. เคล็ดลับการเจรจาให้ชนะแบบล้านเปอร์เซ็นต์
 10. เทคนิคเสนอขายให้ได้ชัวร์
 11. เทคนิคปิดการขายประเภทต่างๆสำหรับ GEN Y
 12. เนรมิตประตูแห่งการปิดการขาย
 13. การปิดการขายด้วยกระบวนการ
 14. การปิดการขาย 7 เทคนิค ปิดเพื่อชัยชนะ
 15. กำหนดประเภทลูกค้าเพื่อการปิดการขาย
 16. วางกลยุทธ์รูปแบบทางการขาย
 17. การใช้ประโยคสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้า
 18. เทคนิคสุดท้ายการสร้างสิ่งที่จับต้องได้เพื่อปิดการขายอย่างสมบูรณ์
   

วิธีการฝึกอบรม: บรรยาย กรณีศึกษา บทบาทสมมติ และการฝึกปฏิบัติ

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

บุคคลทั่วไป

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากร: อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (วิภาวดี-สุทธิสาร)

การชำระเงิน

3,900 บาท ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%