หลักสูตร Sales Coordinator/Sales  Admins./Sales Support พนักงานสนับสนุนประสานงานขาย/พนักงานธุรการขาย
14 มิ.ย. 2562
    09.00-16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 3,900 บาท

หลักสูตร Sales Coordinator/Sales  Admins./Sales Support พนักงานสนับสนุนประสานงานขาย/พนักงานธุรการขาย

14 มิ.ย. 2562
    09.00-16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 3,900 บาท
โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

เนื้อหาคอร์สเรียน

Sales Coordinator/Sales
 Admins./Sales Support

พนักงานสนับสนุนประสานงานขาย/พนักงานธุรการขาย


วิทยากร อาจารย์พรเทพ   ฉันทนาวี 
· ผู้อำนวยการหลักสูตรพัฒนานักขาย บริษัท  มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
· ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท ทีซีซี แคปปิตอล  กรุ๊ป
· ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา
· ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม ดูแลหลักสูตรศูนย์บริการลูกค้าและการขายทางโทรศัพท์ บริษัท ยูคอม จำกัด
· ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการขายทางโทรศัพท์ บมจ. เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น
· ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านทรัพยากรบุคคล การขาย การตลาดและบริการ
 

14 มิถุนายน 2562

09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมพาลาสโซ่(ถนนรัชดาภิเษก ซอยเนียมอุทิศ 9)

 

*สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

 

                   งานขายถือเป็น "ทัพหน้า" ในการ "หารายได้" เข้ามาสู่องค์กร และทุกวันนี้ การทำงานของทุกองค์กรล้วนมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้น ผู้ที่ทำหน้าที่ "ทัพหลัง" คือ "พนักงานธุรการขาย/พนักงานสนับสนุนงานขาย (Sales Coordinator/Sales Admins./Sales Support) จึงกำลัง "รับบทบาทหนัก" ในการ "ติดต่อ/ติดตาม/ประสานงานข้ามสายงานไปกับหน่วยงานอื่นๆ ที่ฝ่ายขายต้องเข้าไปโยงใยงานกันเป็นตาข่าย (Matrix Function) ไม่ว่าจะเป็น "ฝ่ายผลิต" "ฝ่ายจัดส่ง" ฝ่ายติดตั้ง" เป็นต้น จน "กระบวนการส่งมอบสินค้าและบริการ" นั้นเสร็จสิ้นสมบูรณ์จนถึงมือลูกค้า ซึ่ง "พนักงานSales Co." ต้อง "เผชิญกับลูกค้า" ทางหนึ่งและต้อง "เผชิญกับฝ่ายงานในองค์กรตนเอง" อีกทางหนึ่ง ดังนั้น การเป็น "คนกลาง" ต้องเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถอะไรบ้าง เพื่อให้ "ภารกิจ" นี้สำเร็จลุล่วง
 

วัตถุประสงค์

 

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เรียนรู้ธรรมชาติแห่งความขัดแย้งในการทำงานว่า สามารถปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพได้ต้องทำอย่างไร
 2. ใช้ "กระบวนการทางจิตวิทยา" เผชิญหน้ากับคนที่มีอารมณ์รุนแรง หรือกับสถานการณ์ หรือกับปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีความสามารถทางอารมณ์และสร้างสรรค์
 3.  ใช้ "วิธีการสื่อสาร - หารือ มิใช่ หาเรื่อง" ที่ทำให้ปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆไม่ลุกลามเลวร้ายลงไปอีก
 4. มีหลักการและเทคนิคในการขอความร่วมมือกับงานที่ข้ามสายงานโดยไม่เกิดความขัดแย้ง
 5. มีวิธีปฏิบัติในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นสากล

 


หัวข้อการบรรยาย

 

 1. 4C. : คุณสมบัติของผู้ทำหน้าที่สนับสนุนประสานงานขาย/พนักงานธุรการขาย
 • นักสื่อสาร (Communicator)
 • นักกำกับการสนทนา (Conductor)
 • นักมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา (Coordinator)
 • นักโน้มน้าว (Convincer)
 1. รูปแบบการทำงานในฐานะ "ผู้สนับสนุน/ประสานงานขาย"แบบรอบด้าน360 องศา
 2. การทำงานเชิงรับ(เชิงแก้ปัญหาและตัดสินใจ) ในกรณี เช่น
 • การรับมือกับสถานการณ์ที่ยุ่งยาก สินค้าล่าช้า สินค้าส่งผิดรายการ สินค้าชำรุด เป็นต้น
 1. การทำงานเชิงรุก(เชิงขยายตลาดและพลิกวิกฤติเป็นโอกาส) ในกรณี เช่น
 • การสร้างโอกาสทางการขาย การขายต่อยอด การขายต่อเนื่อง การขยายฐานลูกค้า เป็นต้น
 1. การทำงานเอกสาร เช่น การติดตามเอกสารต่างๆ ใบเสร็จ ใบวางบิล เป็นต้น
 2. L-I.Q.-R: เทคนิคทักษะเชิงจิตวิทยาการสื่อสารประสานงาน (กิจกรรมแสดงบทบาทสมมติแต่ละทักษะ)
 • Listening Technique:เทคนิคการฟัง3เรื่อง10ระดับ
 • I Message Technique:เทคนิคการลดความขัดแย้งด้วยการสื่อสาร
 • Questioning Technique:เทคนิคการตั้งคำถาม
 • Reflecting Technique:เทคนิคการสะท้อนอารมณ์เพื่อลดความโกรธและเข้าใจกัน
 1. C-L-E-A-R:ขั้นตอนการจัดการความขัดแย้งขณะประสานงาน (กิจกรรมแสดงบทบาทสมมติแต่ละขั้นตอน)
 • C:ตั้งคำถามเพื่อแสวงหาข้อมูลให้กระจ่างชัด
 • L:ฟังเพื่อแยกแยะรายละเอียด
 • E:สะท้อนความเข้าอกเข้าใจของสถานการณ์ในแต่ละฝ่าย
 • A:แสดงความขออภัย
 • R:ดำเนินการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
 1. A C-U-T Strategy: กลยุทธ์การขายต่อยอด ขายต่อเนื่องและเพิ่มฐานลูกค้า
 2. 4R. : หลักในการสนองตอบลูกค้าที่เกิดจากการร้องเรียน
 • Result= ผลลัพธ์
 • Recovery= สิ่งชดเชย
 • Reason= ให้เหตุผล
 • Relationship= รักษาความสัมพันธ์
 1. ความฉลาดทางอารมณ์6ประการกับการแก้ปัญหาคน-งาน-สถานการณ์ต่าง ๆที่เกิดขณะประสานงานกับลูกค้าและ/หรือฝ่ายงานภายใน

 

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

บุคคลทั่วไป

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากร อาจารย์พรเทพ   ฉันทนาวี 
 

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

การชำระเงิน

3,900 บาท ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%