อบรมหลักสูตร... การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารทีมขาย (อบรม 30 มิ.ย. 63)
30 มิ.ย. 2563
    09.00-16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท

No Banner to display

อบรมหลักสูตร... การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารทีมขาย (อบรม 30 มิ.ย. 63)

30 มิ.ย. 2563
    09.00-16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท
โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

เนื้อหาคอร์สเรียน

การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารทีมขาย

 

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพกว่า 30 ปี

 

30 มิถุนายน 2563
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

        *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

                                             

หลักการและเหตุผล

         ท่านทราบหรือไม่ว่าปัญหาส่วนใหญ่ของหัวหน้ามือใหม่ป้ายแดงที่ได้เลื่อนขั้นจากพนักงานที่ทำงานดี มีความสามารถจนเข้าตาผู้บริหารนั้น คืออะไร… ทำไมพวกเขาผู้ซึ่งเคยเป็นดาวเด่นในฐานะพนักงาน แต่กลับตกม้าตายเมื่อต้องมารับบทบาทหัวหน้ามือใหม่ โดยเฉพาะหัวหน้าฝ่ายขาย สาเหตุส่วนหนึ่งเพราะหัวหน้างานโดยส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ยังตั้งรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ทัน อีกทั้งขาดทักษะและประสบการณ์ในการบริหารงานและลูกน้องพนักงานขายให้อยู่ในปกครองไม่ได้ หรือแม้แต่ลูกน้องที่ดีและเก่งอยู่แล้ว หัวหน้ามือใหม่ป้ายแดงก็ไม่สามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่ของลูกน้องออกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

         ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้างานขายมือใหม่ ได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ รู้จักการปรับตัว และเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นของการเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้าที่พนักงานขายยอมรับ และองค์กรภาคภูมิใจ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของงานขายของธุรกิจต่อไป

วัตถุประสงค์
  1.  เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการหรือหัวหน้างานขาย
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การเตรียมตัวและเตรียมพร้อมรับบทบาทหน้าที่ใหม่
  3. เพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นเรื่องการบริหารพนักงานขายใหได้ใจและได้งาน
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้นำที่มีทักษะและความสามารถในการบริหารพนักงานขาย สร้างคนเก่งและคนดี ผลงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

เนื้อหาการอบรม

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
  1. เรียนรู้บทบาทหน้าที่ในฐานะผู้จัดการหรือหัวหน้างาน (Roles and Responsibility)
     - ต่อองค์กร
     - ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
​​​​​​​     - ต่อเพื่อนร่วมงาน
  2. ขอบเขตการบริหารของผู้จัดการหรือหัวหน้างาน
​​​​​​​     - การบริหารงานขาย (Sales Management)
​​​​​​​     - การบริหารพนักงานขาย (Sales Force Management)
  3. ความสามารถสำคัญในการบริหารในฐานะหัวหน้างานขาย (Key Competency)
  4. Workshop: เรียนรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานขาย
  5. ขอบเขตการบริหารงานขายเพื่อบรรลุเป้าหมายการขาย (Scope of Sales Management)
​​​​​​​     - การวางแผนการขาย (Sales Planning)
​​​​​​​     - การดำเนินงาน (Execution)
​​​​​​​     - การควบคุมติดตามงาน (Monitoring and Control)
​​​​​​​     - การพัฒนาปรับปรุง (Improvement)
  6. การวางแผนการขายสำหรับหัวหน้างานขาย
​​​​​​​     - แนวคิดการวางแผนการขายสำหรับหัวหน้าทีมขาย
​​​​​​​     - การวิเคราะห์สถานการณ์การขายด้วย SWOT Analysis
​​​​​​​     - การกำหนดเป้าหมายการขายสำหรับทีมขาย
​​​​​​​     - กิจกรรม:   SWOT Analysis และการกำหนดเป้าหมายการขาย
​​​​​​​     - แนวทางการวางแผนการขายอย่างได้ผล (SMART Plan)

         1. ลูกค้าเป้าหมาย (Target Customer)

         2. ผลิตภัณฑ์ (Product)

         3. ราคา (Price)

         4. ช่องทางการขาย (Sales Channel)

         5. การส่งเสริมการขาย (Promotion)
​​​​​​​     - ข้อพิจารณาสำคัญในการวางแผนการขายสำหรับหัวหน้าทีมขาย

         1. คู่แข่งขัน

         2. เป้ายอดขาย และเป้าอื่นๆ

         3. พนักงานขาย
​​​​​​​     - การวางแผนปฏิบัติการสำหรับงานขาย (Action Plan)
​​​​​​​     - กิจกรรม:   การวางแผนปฏิบัติการสำหรับงานขาย
​​​​​​​     - การพยากรณ์ยอดขาย (Sales Forecasting)
​​​​​​​     - การประเมินผลการขาย (Sales Evaluation)
​​​​​​​     - ข้อควรปฏิบัติในการวางแผนการขายเพื่อความสำเร็จในการขาย

7. สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้วันที่หนึ่ง และ คำถาม-คำตอบ

 “รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

รายละเอียด

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:
บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
  โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  
  โทรสาร  02-615-4479
  เว็บไซต์ www.เทรนนิ่งเบย์.com
  อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com
  เฟสบุ๊ค www.facebook.com/สถาบันฝึกอบรมเทรนนิ่งเบย์  

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพกว่า 30 ปี

 

 

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

การชำระเงิน