หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต (อบรม 22 พ.ย. 62)
22 พ.ย. 2562
    09.00-16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท

No Banner to display

หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต (อบรม 22 พ.ย. 62)

22 พ.ย. 2562
    09.00-16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท
โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

เนื้อหาคอร์สเรียน

            การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต

                                 Communication and Crisis Management

 

                                          22 พฤศจิกายน 2562
                                           09.00 – 16.00 น.
               ** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
 

                                              *สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

            การเปลี่ยนแปลงกระแสโลกาภิวัตน์ในโลกและทางธุรกิจ ได้ก่อให้เกิดความหลากหลายเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางสภาพสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และพฤติกรรมของผู้บริโภคก็ตาม นำมาซึ่งผลประโยชน์ที่แตกต่างกันในการติดต่อดำเนินธุรกิจ และบ่อยครั้งก็ก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้อยู่เสมอ ความขัดแย้งต่างๆเหล่านี้ได้พัฒนากลายเป็นประเด็นปัญหา (Issues) และลุกลามจนทำให้เกิดภาวะวิกฤต (Crisis) ในที่สุด

วัตถุประสงค์

เข้าใจหลักการและแนวคิดเรื่องการสื่อสาร เทคนิคการสื่อสารอย่างเป็นระบบ สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือ ขั้นตอนวิธีการการวางแผนการสื่อสาร รวมถึงการใช้กลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และการจัดการในภาวะวิกฤตอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการจัดการและการสื่อสารในภาวะวิกฤติทั้งภายในและภายนอกองค์กร

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

Module 1: Crisis Mindset & Communication

 1. ที่มาและความสำคัญของภาวะวิกฤตกับองค์กร

 2. กระบวนการและประสิทธิภาพของการสื่อสาร

 3. เจาะลึกแนวทางวิเคราะห์การสื่อสารระหว่างบุคคล

(Transactional Analysis : TA)

Module 2: Crisis Communication & Management

 1. เจาะลึกขั้นตอนการจัดการภาวะวิกฤต

 2. การวางแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤต

 3. การสื่อสารในภาวะวิกฤต

 4. การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต

Module 3: Crisis Communication Strategies

 1. กลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต

 2. Workshop :  การจัดการและการสื่อสารในภาวะวิกฤต (กรณีศึกษา)

Module 4: Crisis Communication & Management in Practice

 1. Workshop : การจัดการและการสื่อสารในภาวะวิกฤต (เชิงปฏิบัติ)

 2. แสดงบทบาทสมมติ ร่วมแสดงความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าอบรมและวิทยากร

 3. สรุปคำถาม และ คำตอบ

 

“รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากร: อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา


ปริญญาโท การจัดการ (ภาครัฐ และ เอกชน) มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด ด้านบริการลูกค้า
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กว่า 20 ปี

 

 

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

การชำระเงิน

4,500 บาท ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%