หลักสูตร Customer Complaints Management via Social Media (อบรม 11 ธ.ค. 62)
11 ธ.ค. 2562
    09.00-16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท

No Banner to display

หลักสูตร Customer Complaints Management via Social Media (อบรม 11 ธ.ค. 62)

11 ธ.ค. 2562
    09.00-16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท
โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

เนื้อหาคอร์สเรียน

Customer Complaints Management
via Social Media

(การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าผ่านโซเชียลมีเดีย)

 

วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)

และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group

รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

 

11 ธันวาคม 2562

09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

          หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมพนักงานบริการ ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธีในการป้องกันข้อร้องเรียนด้วยการบริการอย่างดีเลิศ วิธีการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบได้ฝึกปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้าทั้งผ่านทางโซเชียลมีเดียและทางโทรศัพท์ รวมทั้งเคล็ดลับอื่นๆ ที่จะทำให้ผู้อบรมได้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติงานจริง

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันข้อร้องเรียนด้วยการบริการอย่างดีเลิศ และ การจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้าผ่านทางโซเชียลมีเดียและทางโทรศัพท์

2. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ และลดความไม่พอใจจากการร้องเรียนของลูกค้าทางโซเชียลต่าง ๆ

3. เพื่อเพิ่มจำนวนลูกค้าประจำให้กับบริษัทจากการจัดการกับความไม่พอใจและข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

Module 1:  หัวใจสำคัญของการบริการ

1. บทบาทและหน้าที่ของผู้ให้บริการที่ดี

2. พฤติกรรมโดดเด่นของลูกค้าในยุคนี้

  • เข้าใจพฤติกรรมและความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า

3. ขั้นตอนการให้บริการลูกค้า

  • ทางโซเชียลมีเดีย

  • ทางโทรศัพท์

4. ทักษะการสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์และโซเชียลมีเดีย

  • การฟัง

  • การตอบคำถาม

  • การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง

5. การใช้ภาษาจริตในการให้บริการ

  • ตัวอย่างคำพูดที่ควรใช้ในการให้บริการลูกค้า 

  •  ฝึกฝนการสร้างความประทับใจให้ลูกค้าด้วยภาษาจริต

6. กิจกรรม....บริการประทับใจ โดนใจลูกค้าทางโซเชียลมีเดียและโทรศัพท์

Module 2: จัดการข้อร้องเรียนลูกค้า...ทางโซเชียลมีเดียและโทรศัพท์

7. ทำไม...ลูกค้าจึงร้องเรียน (วิเคราะห์สาเหตุความไม่พอใจก่อนดำเนินการ)

8. เทคนิคการรับมือข้อร้องเรียนผ่านทางโซเชียลมีเดียและโทรศัพท์

  •  Facebook/Line/Twitter

  • โทรศัพท์

9. เทคนิคการรับแรงกดดัน การควบคุมอารมณ์ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

10. กิจกรรม…การจัดการข้อร้องเรียน...ผ่านทางโซเชียลมีเดีย

11. Role play...การขจัดข้อร้องเรียน...ผ่านทางโทรศัพท์

12. เคล็ดลับการป้องกันและลดข้อร้องเรียน

13. ทักษะและความสามารถของผู้ให้บริการที่ดี (Competency)

14. สรุป คำถามและคำตอบ

เกี่ยวกับวิทยากร

 

วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

 

 

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

การชำระเงิน

4,500 บาท ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%