หลักสูตร การสื่อสารประสานงานอย่างสร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร (Communication and Coordination Development)
18 มิ.ย. 2562
    09.00-16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 3,900 บาท

หลักสูตร การสื่อสารประสานงานอย่างสร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร (Communication and Coordination Development)

18 มิ.ย. 2562
    09.00-16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 3,900 บาท
โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

เนื้อหาคอร์สเรียน

การสื่อสารประสานงานอย่างสร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

(Communication and Coordination Development)

 

วิทยากร: ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยง

ปริญญาเอก การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,

ปริญญาโท การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,

ประสบการณ์ทำงาน ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการพัฒนาบุคลากร/วิทยากร
    คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี จำกัด (พัฒนาบุคลากรมากกว่า 3,500 คน)

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล / นักวิเคราะห์วางแผนระบบการฝึกอบรม

และการพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

 

18 มิถุนายน 2562

09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ การสื่อสารและการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก เนื่องจาก การสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ จะแสดงผลให้ลูกค้าได้สัมผัสถึงประสบการณ์อันแสนประทับใจ ในทางตรงข้าม หากบริษัท หรือ องค์กรใดมีแต่ความขัดแย้ง เน้นการประสานงา เป็นอาจิณลูกค้าย่อมได้รับแต่ประสบการณ์อันเลวร้าย ทุกองค์กรจึงต้องรีบเร่งพัฒนาการสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กร เนื่องจาก “การสื่อสารและการประสานงาน คือ หัวใจหลักของการขับเคลื่อนองค์กร”

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการพัฒนาทั้งการสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กร ประสานรอยร้าวที่เกิดขึ้น เข้าใจหลักการและการนำจิตวิทยามาใช้ในการสื่อสารและการประสานงาน การมุ่งประโยชน์ของ “องค์กร” แทน “ตัวเอง” และระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างสรรค์มิติใหม่ขององค์กร เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการการสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กรได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการสร้างสรรค์และพัฒนาการสื่อสารและการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์และพัฒนาการสื่อสารและการประสานงานภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

 1. กรอบแนวคิดการสื่อสารและการประสานงาน 
 • มุมมองที่แตกต่างกันในการสื่อสาร
 • ความสำคัญของการสื่อสารที่ดี
 • ปัญหาของการสื่อสารและการประสานงาน
 • กิจกรรม Workshop วางแผนสื่อสารและประสานงาน
 1. สื่อสารอย่างไรให้ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกัน
 • องค์ประกอบการสื่อสาร
 • แนวทางการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 1. การประสานงานอย่างไรให้ทุกฝ่ายร่วมมือ
 • แนวทางและการดำเนินงาน
 • รูปแบบการประสานงาน
 • เคล็ดลับการประสานงาน
 1. ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการสื่อสารและการประสานงาน
 2. กิจกรรม Workshop  ““สื่อสารประสานงานให้ได้ผลงาน ”
 3. “จิตวิทยา” กุญแจแห่งการสื่อสารและการประสานงาน
 • ลักษณะการสื่อสารที่สร้างปัญหา และ ที่ควรจะเป็น
 • ตัวอย่างคำพูด
 1. การมุ่ง “องค์กร” แทน “ตัวเอง”
 2. กรณีศึกษา “การสื่อสารและประสานงานในโลกธุรกิจ”
 3. แนวคิดการสื่อสารภายนอกองค์กร
 4. การปรับเปลี่ยนทัศนคติและการคิดเชิงบวกในการสื่อสารประสานงาน
 5. การประยุกต์ความรู้เรื่องการสื่อสารภายในองค์กร มาใช้กับ การสื่อสารภายนอกองค์กร
 6. สรุป คำถามและคำตอบ

 

 

ใบรับรอง: จากบริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

บุคคลทั่วไป

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากร: ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยง

 

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

การชำระเงิน

3,900 บาท ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%