“กลยุทธ์การเก็บรักษาลูกค้ารายสำคัญด้วย Key Account Management”
01 ธ.ค. 2563
    09.00 - 16.00 น. น.
ค่าใช้จ่าย 5,900 บาท

No Banner to display

“กลยุทธ์การเก็บรักษาลูกค้ารายสำคัญด้วย Key Account Management”

01 ธ.ค. 2563
    09.00 - 16.00 น. น.
ค่าใช้จ่าย 5,900 บาท
โรงแรมเจดับบลิวแมริออทกรุงเทพ ( BTS ชิดลม)

เนื้อหาคอร์สเรียน

  • เตรียมองค์กรให้พร้อมเพื่อรองรับลูกค้าคนสำคัญด้วยหลัก Key Account Management : KAM
  • กลยุทธ์การบริหารลูกค้าคนสำคัญด้วย Strategy : S-T-A-R Model by Dr.Suracha
  • Workshop จัดทำแผนกลยุทธ์รักษาลูกค้าคนสำคัญให้อยู่กับองค์กรตลอดไป

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด การขาย

หน่วยงานดูแลลูกค้าสัมพันธ์ Customer Service

หน่วยงานรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า Customer Relationship Management

เนื้อหาการอบรม

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิด Key Account Management (KAM) คืออะไรและทำไมถึงสำคัญ
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้กลยุทธ์การทำ Key Account Management เพื่อดูแลลูกค้ารายสำคัญขององค์กร
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ 4 ขั้นตอนในการนำ KAM มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้องค์กรสามารถรักษาลูกค้ารายสำคัญให้คงอยู่กับองค์กรตลอดไป

รายละเอียด

1. ความหมายและที่มาของแนวคิด Key Account Management : KAM

2. ทำไมต้องเก็บรักษาลูกค้ารายสำคัญ

3. ใคร?.. คือ ลูกค้ารายสำคัญและสำคัญอย่างไรกับธุรกิจ

4. การเตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อให้บริการลูกค้ารายสำคัญ

     - ใครบ้างที่มีบทบาทในการบริหารลูกค้ารายสำคัญ

     - บทบาทและหน้าที่ของ Key Account Manager

     - ทีมกลยุทธ์ในการดูแลลูกค้ารายสำคัญ Key Account Management Team

5. ประโยชน์ของ Key Account Management : KAM ต่อองค์กร

6. กลยุทธ์การบริหารลูกค้ารายสำคัญ key account management ด้วย Strategy : S-T-A-R Model by Dr.Surachai

     6.1 การค้นหาลูกค้ารายสำคัญด้วยการแบ่งประเภท

          - การสำรวจเชิงปริมาณและมูลค่า

          - การจัดระดับความสำคัญของลูกค้า ด้วยกฎ 20:80

          - Workshop การแบ่งประเภทของลูกค้า

     6.2 วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้ารายสำคัญ

          - การวิเคราะห์ลูกค้าตามแนวคิดการตลาด (Customer marketing concept)

          - การทำแผนภาพสำรวจเส้นทางของลูกค้า Customer Journey เพื่อค้นหา

            ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้ารายสำคัญเพื่อสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า

     6.3 การบริหารลูกค้ารายสำคัญ

          - 4 ขั้นตอนในการนำ KAM มาประยุกต์ใช้

          - เรียนรู้ธุรกิจของลูกค้ารายสำคัญ แผนการตลาดของลูกค้า ผู้มีอำนาจตัดสินใจของลูกค้า

          - การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management : CRM)

          - Workshop การจัดทำแผนกลยุทธ์บริหารลูกค้าให้คงความ Loyalty กับองค์กรตลอดไป

7. การติดตามและประเมินผลการเปลี่ยนแปลงจากการทำ Key Account Management : KAM

8. การติดตามผลและการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจ

9. กรณีศึกษาการรักษาลูกค้ารายสำคัญของบริษัทต่างๆ

     - กรณีศึกษาบริษัทในประเทศไทย

     - กรณีศึกษาบริษัทในต่างประเทศ

10. ถาม-ตอบ

เกี่ยวกับวิทยากร

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

  • ผู้อำนวยการสถาบันที่ปรึกษาพัฒนาธุรกิจ
  • คณะกรรมการสถาบันเพิ่มขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรม

สถานที่จัดงาน

โรงแรมเจดับบลิวแมริออทกรุงเทพ ( BTS ชิดลม)

การชำระเงิน

สำรองที่นั่ง จองสัมมนา ได้ที่ https://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=booking&cid=17069&Itemid=145&lang=th

โทรศัพท์ 02-555-0700 กด 1 , 02-587-6860 -64