KPIs Setting & Effective Action Plan
23-24 เม.ย. 2563
    09.00-16.00 น น.
ค่าใช้จ่าย 6,900 บาท

No Banner to display

KPIs Setting & Effective Action Plan

23-24 เม.ย. 2563
    09.00-16.00 น น.
ค่าใช้จ่าย 6,900 บาท
โรงแรมไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น หัวลำโพง

เนื้อหาคอร์สเรียน

KPI (Key Performance Indicators) หรือดัชนีชี้วัดผลงาน เป็นเครื่องมือหนึ่งที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการสมัยใหม่ เพื่อทำให้ทราบถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากงานที่ได้ปฏิบัติไป และสามารถวิเคราะห์ปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาแผนงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือเป้าหมายขององค์กรได้

ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานทุกคนในองค์กรจะต้องมีความเข้าใจ และถ้าสามารถนำ KPI ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม ก็จะทำให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างมาก แต่ปัญหาและอุปสรรคอย่างหนึ่งที่องค์กรมักจะไม่ประสบผลสำเร็จในการนำระบบ KPI มาใช้งานก็คือ การตั้ง KPI ไม่ได้ประสิทธิภาพอย่างที่ควรจะเป็น ซึ่งมีสาเหตุจากปัจจัยหลายอย่างในองค์กร

 หลักสูตรการฝึกอบรมนี้ จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ทราบถึงเทคนิคในการกำหนด “ตัวชี้วัดความสำเร็จ” ของผลงานหรือ Key Performance Indicator (KPI) ที่องค์กรคาดหวัง และแนวทางการนำ KPI ในงานดังกล่าวมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรคาดหวังได้ในที่สุด

วัตถุประสงค์

  1.  เพื่อให้เข้าใจหลักการและความจำเป็นในการใช้ ดัชนีชี้วัด
  2.  เพื่อเข้าใจขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการสร้างและพัฒนาดัชนีชี้วัด
  3.  เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนด KPIs ให้เหมาะสมกับหน่วยงานของตนเองได้
  4.  เพื่อทราบเทคนิคในการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม ลักษณะงาน ความคาดหวังขององค์กรเพื่อสร้างดัชนีชี้วัด
  5.  เพื่อรู้ถึงแนวทางในการนำ KPI มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานได้

เนื้อหาการฝึกอบรม :

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

เนื้อหาการอบรม

เนื้อหาการอบรม

การอบรม วันที่ 1 (วันที่ 23 เมษายน 2563)

 1. แนวคิดและหลักการบริหารผลการปฏิบัติงานองค์กรสมัยใหม่และหลักการวัดผลสำเร็จขององค์กร

2.  การทำความเข้าใจกับ KPIs คืออะไร  ทำไมต้อง KPIs และ ความสำคัญ ประโยชน์ ?

3. ประเภทลักษณะและหน่วยวัดของ KPIs

4.เกมส์กิจกรรมเรียน KPIsรู้จาก Hanoi Tower

5. ที่มาความหมายและความสำคัญของ Balance Scorecard : BSC ของ

   เสา 4 เสา (4 Pillar)ฐานรากหลักที่จะต้องบริหารให้สมดุลเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ

6.BSC กับ KPIs แตกต่างและสัมพันธ์กันอย่างไร?

7. BIZ Model และแนวทางกำหนดกลยุทธ์ ธุรกิจใน 3 ระดับงานสู่การบริหารผลงานทั้งองค์กร

8. KPIs จะหาได้จากแหล่งใดบ้าง ? และมีจำนวนเท่าใดดีจึงจะเหมาะสม

9.ตัวอย่าง KPIs ในแต่ละด้านของ BSC  

10.สาเหตุของปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การนำ KPIs มาใช้ในองค์กรล้มเหลวไม่ประสพความสำเร็จ

11.ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การนำ KPIs มาใช้ในการวัดผลงานประสพความสำเร็จ

  ถาม - ตอบ

การอบรม วันที่ 2 (วันที่ 24 เมษายน 2563

 1. แนวคิดและหลักการกำหนดเป้าหมาย (SMART Goals)

 2. ลักษณะของ KPI ที่ดี (SMART KPI) และ การเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสม

 3. กระบวนการขั้นตอนการกำหนด KPI

 4. การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดขององค์กร / หน่วยงาน

 5. กระบวนการวิเคราะห์และจัดทำ KPI ของหน่วยงานและตามตำแหน่งหน้าที่

 6. การพัฒนาเครื่องมือและการวัดผลการปฏิบัติงานและการนำ KPI ไปเชื่อมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 7. ระบบบริหารผลงาน(Performance Management System – PMS ระดับองค์กรและหน่วยงาน

 8. ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานระดับตำแหน่งงาน (Performance Appraisal System – PAS)

 9. ความแตกต่างและเชื่อมโยงระหว่าระบบ SPMS กับ PAS

10. ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา

      ถาม - ตอบ

รายละเอียด

อัตราค่าสัมมนา/ท่าน

(รวมค่าวิทยากร เอกสารการอบรม อาหารกลางวัน คอฟฟี่เบรค 2 มื้อแล้ว)

ราคา บุคคลทั่วไป ท่านละ 6,900 บาท

Early Bird  ท่านละ 6,500 บาท

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวม VAT 7%)

เกี่ยวกับวิทยากร

อ.พิชิต สุจริตจันทร

สถานที่จัดงาน

โรงแรมไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น หัวลำโพง

การชำระเงิน

การชำระค่าธรรมเนียม

  1. ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม สั่งจ่ายในนาม
    หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น (Professional Training Solution Ltd.,Partnership)

เลขที่ 89/161 ซอยพระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0103553030100

  1. โอนเงินเข้าบัญชี   ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 732-245823-8

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอินทรา 109 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 029-711049-6

 

Professional Training Solution

Tel  02-1753330, 086-6183752

www.ptstraining.in.th

อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com