Excel for HR & Admin
17 ธ.ค. 2562
    09.00-16.00 น น.
ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท

No Banner to display

Excel for HR & Admin

17 ธ.ค. 2562
    09.00-16.00 น น.
ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท
โรงแรมพาลาสโซ รัชดา

เนื้อหาคอร์สเรียน

หลักสูตร Excel for HR & Admin

วันที่ 17 ธันวาคม 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

Palazzo Bangkok Hotel , MRT ห้วยขวาง รัชดาภิเษก

 

ภาพรวมๆ ของงานธุรการในทุกองค์กรก็คือ ควบคุมการรับ - ส่งหนังสือ เก็บและค้นหาเอกสาร ร่างโต้ตอบ ประมวลรายงาน ดูแลรักษา ซ่อมแซมอาคารสถานที่ พัสดุ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมเอกสารการประชุม ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่เพื่อใช้ในการจัดการงานต่างๆ และอาจรวมไปถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อทำรายงาน เป็นต้น

 

ด้วยภาระงานมากมายข้างต้น ถ้าบุคลากรไม่เปลี่ยนตัวเองให้เป็น Administrative Expert ยังทำงานแบบเดิมๆ ก็คงจะต้องเหนื่อยกันต่อไป ใช้เวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรมค่อนข้างมาก และอาจจะเกิดความผิดพลาดได้ง่าย

 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เข้ามาช่วยในงานธุรการ จะทำให้หลายๆ กิจกรรมดำเนินไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และลดความผิดพลาด โปรแกรม Excel ก็มีส่วนสำคัญในการธุรการ ทั้งการออกแบบแบบฟอร์มเอกสารที่มีประสิทธิภาพ การทำฐานข้อมูล การทำระบบแจ้งเตือนต่างๆ เพื่อให้การบริหารงานธุรการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น “ทำงานให้ฉลาดขึ้น ด้วยวิธีการที่ดีขึ้น”

 หัวข้อการอบรม (Workshop)

 

 1. การออกแบบแบบฟอร์มเอกสารอัจฉริยะ (e-Form, e-Documents)

 

 1. การออกแบบระบบแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติ เช่น เตือนครบทดลองงาน ทะเบียนรถบริษัท

 

 1. การต่อภาษี หนังสือใบอนุญาตต่างๆ การซ่อมบำรุงตามสัญญา หนังสือเดินทางของผู้บริหาร ฯลฯ เป็นต้น

 

 1. การออกแบบระบบจัดการ การใช้รถบริษัท น้ำมัน เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ

 

 1. การออกแบบระบบที่เกี่ยวกับงานการเงินทดลองจ่าย และดูแลการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานของหน่วยงาน

 

 1. การออกแบบระบบเก็บข้อมูลการใช้สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ เป็นต้น

 

 1. การสร้างแม่แบบเอกสารอัตโนมัติ (Document Template)

 

 1. การทำจดหมายเวียน (Mail Merge) และการออกแบบระบบฐานข้อมูล

 

 1. ระบบการจองห้องประชุมแบบออนไลน์

 

 1. การสร้างระบบรับเรื่องราวร้องเรียน และข้อเสนอแนะ แบบออนไลน์

 

 1. การทำรายงานค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าเช่า ค่าซ่อมบำรุง ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ แบบอัตโนมัติ (Dashboard)

ฯลฯ เป็นต้น

 

หมายเหตุ

 

 • ผู้เข้าอบรมต้องนำ Notebook มาในวันอบรม
 • วิทยากรสงวนสิทธิ์ในการปรับเพิ่ม-ลด เนื้อหาการอบรม เพื่อให้สอดคล้องกับเวลา และทักษะของเรียน

ค่าอบรม ท่านละ 3900 บาท (ไม่รวม VAT 7%)

 

วิธีการชำระเงิน

         เช็คสั่งจ่าย หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น

         โอนเงินเข้าบัญชี หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น ธนาคารกสิกรไทย สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ 

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 732-2458238  

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัคร,

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

สอบถามและสำรองที่นั่งติดต่อ : คุณอรัญญา(ตุ้ม)  Tel. 0-21753330 or 086-6183752 (True)

 E-mail : aranya.chaidejsuriya@gmail.com ; ptstraining3@gmail.com www.ptstraining.in.th

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

พนักงานฝ่าย HR ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน ธุรการ บุคคล

เนื้อหาการอบรม

 หัวข้อการอบรม (Workshop)

 

 1. การออกแบบแบบฟอร์มเอกสารอัจฉริยะ (e-Form, e-Documents)

 

 1. การออกแบบระบบแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติ เช่น เตือนครบทดลองงาน ทะเบียนรถบริษัท

 

 1. การต่อภาษี หนังสือใบอนุญาตต่างๆ การซ่อมบำรุงตามสัญญา หนังสือเดินทางของผู้บริหาร ฯลฯ เป็นต้น

 

 1. การออกแบบระบบจัดการ การใช้รถบริษัท น้ำมัน เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ

 

 1. การออกแบบระบบที่เกี่ยวกับงานการเงินทดลองจ่าย และดูแลการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานของหน่วยงาน

 

 1. การออกแบบระบบเก็บข้อมูลการใช้สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ เป็นต้น

 

 1. การสร้างแม่แบบเอกสารอัตโนมัติ (Document Template)

 

 1. การทำจดหมายเวียน (Mail Merge) และการออกแบบระบบฐานข้อมูล

 

 1. ระบบการจองห้องประชุมแบบออนไลน์

 

 1. การสร้างระบบรับเรื่องราวร้องเรียน และข้อเสนอแนะ แบบออนไลน์

 

 1. การทำรายงานค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าเช่า ค่าซ่อมบำรุง ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ แบบอัตโนมัติ (Dashboard)

ฯลฯ เป็นต้น

 

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากร อ.สำเริง  ยิ่งถาวรสุข

สถานที่จัดงาน

โรงแรมพาลาสโซ รัชดา

การชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน

         เช็คสั่งจ่าย หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น

         โอนเงินเข้าบัญชี หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น ธนาคารกสิกรไทย สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ 

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 732-2458238  Fax Payin.02-9030080 ext. 9330 

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัคร,

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)