หลักสูตร การจัดทำระบบประเมินผล KPIs ให้มีประสิทธิภาพ
17-18 ต.ค. 2562
    08:30-16:30 น.
ค่าใช้จ่าย 6,500 บาท

No Banner to display

หลักสูตร การจัดทำระบบประเมินผล KPIs ให้มีประสิทธิภาพ

17-18 ต.ค. 2562
    08:30-16:30 น.
ค่าใช้จ่าย 6,500 บาท
โรงแรม วีว่า การ์เดน สุขุมวิท กรุงเทพฯ (BTS บางจาก ทางออกช่องที่ 5)

เนื้อหาคอร์สเรียน

 หลักสูตร การจัดทำระบบประเมินผล KPIs ให้มีประสิทธิภาพ

 (Effectiveness Management  of Key Performance Indicators)

หลักสูตรที่ง่ายต่อการเรียนรู้ สามารถนำความรู้กลับไปเริ่มจัดทำ KPIs จริงในองค์กร โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระบบประเมินผล

-----------------------------------------------------------

วันที่จัดงาน 17 ตุลาคม 2562 - 18 ตุลาคม 2562

เวลา 08:30 - 16:30 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)

สถานที่อบรม : โรงแรม วีว่า การ์เดน สุขุมวิท กรุงเทพฯ (BTS บางจาก ทางออกช่องที่ 5)

-----------------------------------------------------------

รายละเอียดหลักสูตร

http://www.ophconsultant.com/public_training/kpi-62/kpi_outline.php

โบร์ชัวร์

http://www.ophconsultant.com/public_training/kpi-62/kpi_brochure.php

ใบสมัคร

http://www.ophconsultant.com/public_training/kpi-62/kpi_app.php

-----------------------------------------------------------

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ชื่อผู้ติดต่อ:คุณปกรณ์วิชญ์ / คุณตุ๊กตา

Line - paul.pakornwit

Tel : 091-436-9887 / 081-587-5686

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารระดับสูง
 • ผู้จัดการ
 • หัวหน้างาน
 • เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส
 • ผู้สนใจซึ่งมีประสบการณ์ทำงานตำแหน่งต่างๆในองค์กรมากกว่า 2 ปี

เนื้อหาการอบรม

 1. เรียนรู้ทฤษฎีระบบประเมินผลแบบใหม่
 2. เรียนรู้แนวทางวางแผน ขั้นตอน ก่อนการจัดทำระบบประเมินผล
 3. ฝึกเขียน Flow Chart ลำดับความสำคัญการจัดทำ KPI
 4. เทคนิคการจัดทำใบหน้าที่งาน(Job Description)
 5. เทคนิคการเลือกตัวชี้วัดผลงาน(Performance Indicators)
 6. เทคนิคการตั้งเป้าหมาย(Targets)ให้มีความท้าทายตามหลัก S-M-A-R-T
 7. เทคนิคการตั้งค่าคะแนนวัดระดับความสำเร็จ(Performance Agreement)
 8. เทคนิคการจัดทำพจนานุกรมตัวชี้วัด(KPIs Dictionary)
 9. เทคนิคการเขียนแบบฟอร์มประเมินผล(Performance Appraisal )
 10. เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลปลายปี (Score Analysis)
 11. เทคนิคการวางแผนดำเนินงาน (Action Plan) ก่อนและระยะดำเนินการ
 12. เรียนรู้เทคนิคการโค้ช(KPIs Coaching)ทำWorkshop กลุ่มพนักงาน

รายละเอียด

หลักการและเหตุผล

          ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน KPIs(Key Performance Indicators) ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยทำให้องค์กรเกิดการขับเคลื่อนได้อย่างมีระบบ ทั้งตัวบุคลากร กระบวนการ การพัฒนาองค์กร แต่หากวางแผนการบริหารจัดการก่อนการทำระบบประเมินไม่เป็นขั้นตอน มีการตั้งตัวชี้วัดยากไปมีหลายตัวชี้วัด ทำให้บุคคลผู้ได้รับการประเมินขาดแรงจูงใจในการทำงาน ในอีกทางหากตั้งง่ายไปจะเกิดการทำงานเดิมๆ ย่ำอยู่กับที่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระดับที่ดีขึ้น เท่ากับการทำ KPIs เสียเวลาเปล่า ขัดแย้ง ขาดความยุติธรรม

          สำหรับ “ หลักสูตรการจัดทำระบบประเมินผล KPIsให้มีประสิทธิภาพ ” นี้เป็นหลักสูตร 2 วัน สอนตั้งแต่แรกเริ่มถึงการฝึกตั้งตัวชี้วัดตามตำแหน่งจริง เหมาะสำหรับผู้ไม่เคยจัดทำหรือจัดทำไปแล้วระยะหนึ่ง ไม่สามารถตั้งเป้าหมายตัวชี้วัดได้ตรงประเด็น เนื้อหาในการอบรมเรียงลำดับตั้งแต่การเริ่มจัดทำระยะแรกต้องเตรียมตัว เตรียมเอกสารเรื่องใดบ้าง? ในระยะดำเนินการทำKPI ควรWorkshop ในเรื่องใด ? ในขั้นตอนสุดท้ายก่อนนำไปใช้จริงควรวาง Action Plan อย่างไรให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีสูงสุด

          ถือว่าเป็นหลักสูตรที่ง่ายต่อการเรียนรู้ สามารถนำความรู้กลับไปเริ่มจัดทำ KPIs จริงในองค์กรได้ โดยในทุกWorkshop วิทยากรจะช่วยโค้ช(Coach) พร้อมตัวอย่าง Case Study แบบฟอร์มการจัดทำระบบประเมินผลจริง เพื่อให้ท่านนำไปปรับใช้ในการจัดทำต่อไป  

--------------------------------------------------------

รูปแบบการอบรม

 • Case Study
 • Lecture
 • Workshop
 • Post-Test
-----------------------------------------------------------

สิ่งที่ท่านได้รับวันอบรม

 • คู่มือประกอบการอบรม 1 ชุด
 • ไฟล์คู่มือประกอบการอบรม
 • ไฟล์ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินผล
 • ใบประกาศนียบัตรรับรองการจบหลักสูตร
 • หลังอบรมสามารถปรึกษาการดำเนินงานKPIกับอาจารย์ได้ตลอดระยะการจัดทำจริง
 • อาหารเบรค เช้า - บ่าย
 • อาหารกลางวัน

** สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจำเป็นต้องจัดเตรียมมาวันอบรม

 • โน้ตบุค 1 เครื่องต่อ 1 ท่าน(หากไม่มี อาจารย์ให้ฝึกจากใบงาน (Paper))
 • เอกสารด้านปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้ง)

 

เกี่ยวกับวิทยากร

อาจารย์ วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์

ที่ปรึกษาและวิทยากรพัฒนาบุคลากร ระบบประเมินผล KPI&OKR

ประสบการณ์ด้านที่ปรึกษาระบบประเมินผลในประเทศและต่างประเทศ

สถานที่จัดงาน

โรงแรม วีว่า การ์เดน สุขุมวิท กรุงเทพฯ (BTS บางจาก ทางออกช่องที่ 5)

การชำระเงิน

อัตราค่าลงทะเบียนอบรม

ราคา 6,500 บาท/คน/หลักสูตร (รวมภาษีแล้ว)

 

อัตราค่าลงทะเบียน (เอกชน)                     6,250.00 บาท

อัตราค่าลงทะเบียน (รัฐบาล)                      6,132.07 บาท

 

อัตราค่าลงทะเบียน 7% (เอกชน)             437.50 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (รัฐบาล)                    429.25 บาท

 

หัก ณ ที่จ่าย 3%(เอกชน)                       187.50 บาท

หัก ณ ที่จ่าย 1%(รัฐบาล)                        61.32 บาท

………………………………………………………………………

ยอดชำระสุทธิ 6,500.00 บาท

………………………………………………………………………..

*บริการ : อาหารเบรค 2 มื้อ อาหารกลางวัน บุฟเฟ่นานาชาติ , คู่มืออบรม,ใบประกาศฯ

** พิเศษ! ชาระค่าลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ลดพิเศษ 500 บาท