โครงการพัฒนาทักษะมัคคุเทศก์เพื่อการบริการนักท่องเที่ยวผู้บกพร่องทางการมองเห็น
03-05 ต.ค. 2562
    09.00-16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 16,800 บาท

No Banner to display

โครงการพัฒนาทักษะมัคคุเทศก์เพื่อการบริการนักท่องเที่ยวผู้บกพร่องทางการมองเห็น

03-05 ต.ค. 2562
    09.00-16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 16,800 บาท
ศูนย์ปฎิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

เนื้อหาคอร์สเรียน

เป็นการเริ่มต้นของการสร้างความร่วมมือ และบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ให้ความสำคัญกับการให้บริการนักท่องเที่ยวผู้บกพร่องทางการมองเห็น เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีความพร้อมในการให้บริการและต้อนรับนักท่องเที่ยว ภายใต้หัวข้อ “Tourism for All”

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

กลุ่มเป้าหมาย

มัคคุเทศก์ จำนวน 25 ท่าน

เนื้อหาการอบรม

1. ความรู้ เกี่ยวกับหัวข้อ Tourism for all และหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 

2. เพื่อฝึกปฏิบัติ “เทคนิคการให้บริการและการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวผู้บกพร่องทางการมองเห็น” การจำลองสถานการณ์ และบทบาทสมมติ เพื่อให้เกิดประสบการณ์ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม

3. ศึกษาดูงานเยี่ยมชมและสัมผัสความงามในอุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวิถีชีวิตชุมชน ถือเป็นโอกาสในการสร้างประสบการณ์ที่ดีร่วมกัน

รายละเอียด

วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ให้มีความสามารถในการแข่งขัน อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว การให้บริการและความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยว มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นมัคคุเทศก์ของบริษัททัวร์ในประเทศและต่างประเทศ

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากร

  1. วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล
  2. วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก บริษัท นัตตี้ส์ แอดเว็นเจอร์ส์ จำกัด
  3. วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

สถานที่จัดงาน

ศูนย์ปฎิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

การชำระเงิน

ราคาเพียงท่านละ 16800 บาท

Early bird ท่านละ 16,000 บาท

***ก่อนวันที่ 13 กันยายน 2562