การเตรียมเอกสารเพื่อขอฮาลาลสำหรับธุรกิจ SMEs
19 ก.ค. 2562
    08.30 - 12.00 น. น.
ค่าใช้จ่าย ฟรี

การเตรียมเอกสารเพื่อขอฮาลาลสำหรับธุรกิจ SMEs

19 ก.ค. 2562
    08.30 - 12.00 น. น.
ค่าใช้จ่าย ฟรี

เนื้อหาคอร์สเรียน

ยื่นเอกสารขอฮาลาลผ่านฉลุย เริ่มต้นการเตรียมเอกสารการขอฮาลาล ด้วยกระบวนการรับรองและการใช้เครื่องหมายตามระเบียบที่ถูกต้อง

เนื้อหาการอบรม

08:30 – 09:00 น.     ลงทะเบียน

09:00 – 10:30 น.     หัวข้อบรรยาย “การเตรียมเอกสารเพื่อขอฮาลาลสำหรับธุรกิจ SMEs”

  • กระบวนการรับรองและขอใช้เครื่องหมาย
  • ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาล ปี พ.ศ. 2558

10:30 – 10:45 น.     พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12:00 น.     หัวข้อบรรยาย “การเตรียมเอกสารเพื่อขอฮาลาลสำหรับธุรกิจ SMEs”

  • การเตรียมเอกสารเพื่อขอรับรองฮาลาล (บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล)
  • ถาม-ตอบ / ให้คำปรึกษา

เกี่ยวกับวิทยากร

โดย คุณนริศรา อำพรโยธิน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่