การวางแผนในการปฏิบัติงาน และการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ (3 ส.ค 2562 อ.นนทพัฒน์)
03 ส.ค. 2562
    09.00-16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 3,300 บาท

การวางแผนในการปฏิบัติงาน และการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ (3 ส.ค 2562 อ.นนทพัฒน์)

03 ส.ค. 2562
    09.00-16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 3,300 บาท
เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรม เซนเจมส์ สุขุมวิท 26

เนื้อหาคอร์สเรียน

   ในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จต้องมีการวางแผนงานที่ดีรวมถึงการปรับปรุงงานที่ทำอยู่เสมอจึงจะทำให้ประสบความสำเร็จและบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งทุกองค์กรต้องมีการวางการทำงานในแต่ละวันเพื่อปรับปรุงทำงานและกระบวนการให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลาซึ่งการวางแผนและการปรับปรุงการทำงานมีความสำคัญเป็นอย่างมากที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆฝ่า เพื่อให้ การการวางแผนและปรับปรุงการทำงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมถึงยังจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีการพัฒนาตัวเองและมีแนวคิดในการพัฒนาการปฏิบัติงานแบบยั่งยืนซึ่งจะทำให้องค์กรมีศักยภาพเหนือคคู่แข่งขัน

วัตถุประสงค์ / สิ่งที่คุณจะได้รับ

 • ทำให้ทราบถึงความสำคัญของการวางแผนและการปรับปรุงการทำงาน
 • สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ในการวางแผน และการปรับปรุงงาน
 • มีทักษะในการวางแผนและการปรับปรุงาน
 • เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อการปฎิบัติงาน
 • ทราบประเภทของแผน และวิธีการวางแผน
 • ทราบถึงลักษณะการวางแผนที่ดี การวางแผนกับบริหารเวลา
 • การใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวางแผน และการวางแผนบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์(MBO)
 • การบวนการวางแผน และการวางแผนกับความไม่แน่นอน
 • ทราบถึงลักษะงานที่ต้องนำมาปรับปรุง
 • ทราบถึงสาเหตุของปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อนำมาหาทางแก้ไข
 • ทราบถึงขั้นตอนในการปรับปรุงการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ
 • พนักงานมีการวางแผน และปรับปรุงงานได้อย่างต่อเนื่อง
 • ทราบถึงหลักของการทำงานเป็นทีม / การบริหารเวลา/ ความขัดแย้ง
 • และการสื่อสารเพื่อการวางแผนและปรับปรุงงาน
 • สามารถทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการวางแผนและปรับปรุงงาน พร้อมแนวทางในการแก้ไข

 

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

พนังานทุกระดับที่ต้องการวางแผนปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และแก้ไขข้อบกพร่องในการบวนการปฏิบัติงาน

เนื้อหาการอบรม

วัตถุประสงค์ / สิ่งที่คุณจะได้รับ

 • ทำให้ทราบถึงความสำคัญของการวางแผนและการปรับปรุงการทำงาน
 • สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ในการวางแผน และการปรับปรุงงาน
 • มีทักษะในการวางแผนและการปรับปรุงาน
 • เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อการปฎิบัติงาน
 • ทราบประเภทของแผน และวิธีการวางแผน
 • ทราบถึงลักษณะการวางแผนที่ดี การวางแผนกับบริหารเวลา
 • การใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวางแผน และการวางแผนบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์(MBO)
 • การบวนการวางแผน และการวางแผนกับความไม่แน่นอน
 • ทราบถึงลักษะงานที่ต้องนำมาปรับปรุง
 • ทราบถึงสาเหตุของปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อนำมาหาทางแก้ไข
 • ทราบถึงขั้นตอนในการปรับปรุงการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ
 • พนักงานมีการวางแผน และปรับปรุงงานได้อย่างต่อเนื่อง
 • ทราบถึงหลักของการทำงานเป็นทีม / การบริหารเวลา/ ความขัดแย้ง
 • และการสื่อสารเพื่อการวางแผนและปรับปรุงงาน
 • สามารถทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการวางแผนและปรับปรุงงาน พร้อมแนวทางในการแก้ไข

รายละเอียด

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมด้านอื่น ดูรายละเอียดเพิ่มเตมได้ที่

www.gtalkthai.com

โทร.089-7990890

mail: nonthapat1968@gmail.com

line:cock2511

บริษัท จีทอล์ค 

เกี่ยวกับวิทยากร

อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี

สถานที่จัดงาน

เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรม เซนเจมส์ สุขุมวิท 26

การชำระเงิน

รายการค่าลงทะเบียน 1 ท่าน           ราคารวม + vat 7%

บจ./บมจ./หจก./บุคลทั่วไป               3,300 + 231 = 3,531

สมัคร 2 ทานขึ้นไป ท่านละ 2,800     2,800 + 196 = 2,996