การพัฒนาทักษะวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กร (30 พ.ย.2562 อ.นนทพัฒน์)
30 พ.ย. 2562
    09.00-16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 3,300 บาท

การพัฒนาทักษะวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กร (30 พ.ย.2562 อ.นนทพัฒน์)

30 พ.ย. 2562
    09.00-16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 3,300 บาท
เวลา  09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรม เซนเจมส์ สุขุมวิท 26

เนื้อหาคอร์สเรียน

วัตถุประสงค์ในการอบรมสัมมนา

 • ทราบถึงการเตรียมตัว และเตรียมความพร้อมก่อนการสอนและขึ้นเวที
 • ผู้เข้ารับการอบรมเป็นวิทยาก ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงบทบาทหน้าที่ของวิทยากร
 • ทราบถึงขั้นตอนในการฝึกอบรมและการจัดเตรียมความพร้อม
 • ทราบถึงหลักและวิธีการพูด กล่าวเปิด และกล่าวปิด
 • เพื่อใหผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงหลักการและวิธีการสร้าง หรือกระตุ้นในการมีส่วนร่วม
 • ของพนักงานอบรมให้สำเร็จตามเป้าหมายองค์กรรวมถึงนำกิจกรรมหรือเกมส์มาใช้                                              
 • ทราบถึงแนวทางในการค้นหาวิทยากร การค้ดเลือกวิทยากร ให้ตรงตามวัตถุประสงค์   และเป้าหมายของหน่วยงานภายในองค์กร
 • เพื่อเป็นแนวทางการทำงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากรอย่างถูกหลักการและเป็นขั้นตอน
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเทคนิคในการนำเสนอในการเป็นวิทยากร
 • ทราบถึงเทคนิคการสอนในแต่ละหน่วยงาน
 • ผู้เข้ารับการอบรมเป็นวิทยากรทราบถึงเทคนิควิธีการ สื่อสาร การพูด การสอนด้วยภาพ
 • การแนะนำตัว
 • ข้อควรระวังในการเป็นวิทยากร และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่ต้องการเพิ่มทักษะ ผู้ที่ต้องได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ฝึกอบรมหรือองค์กรที่กำลังให้มีวิทยากรฝึกอบรม รวมถึงบุคคลภายนอกที่สนใจ

เนื้อหาการอบรม

หัวข้อการฝึกอบรม

 • บทบาทหน้าที่หน้า และความสำคัญของวิทยากรฝีกอบรม
 • ขั้นตอนในการฝึกอบรม และการจัดเตรียมความพร้อม
 • หลักการและวิธีการถ่ายทอดการสื่อสาร และการติดต่อประสานงานภายในองค์กร
 • การพูด และการสื่อสาร การประสานงาน รวมถึงการบริหารเวลาในการฝึกอบรม
 • การแนะนำตัววิทยากร การชี้แจง และวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม รวมถึงการกระตุ้น และสร้างบรรยากาศก่อนการฝึกอบรม
 • การค้นหา และคัดเลือกบุคลากรเพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากร
 • การจัดเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกอบรม และการจัดรูปแบบห้องอบรม
 • การเลือกใช้โสตทัศนูปกรณ์/สื่อ การสอนด้วยภาพ และเกมส์ที่ใช้ในการอบรม
 • การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการฝึกอบรม
 • การวางแผนกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการฝึกอบรม
 • การออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ตรงกับปัญหาของหน่วยงานและองค์กร
 • การประเมินผลการฝึกอบรม และติดตามผลการฝึกอบรม
 • การหาแหล่งข้อมูล และการเตรียมข้อมูลก่อนการสอน
 • การสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้ารับการ
 • อบรม รวมถึงการจัดกิจกรรม workshop ในการสอน
 • การเขียนหลักสูตร และการเขียน Power point เพื่อนำเสนอ
 • การเป็นวิทยากรให้ประสบความสำเร็จ
 • ปัญหาและข้อควรระวังในการเป็นวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กร

รายละเอียด

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมด้านอื่น ดูรายละเอียดเพิ่มเตมได้ที่

www.gtalkthai.com

โทร.089-7990890

mail: nonthapat1968@gmail.com

line:cock2511

บริษัท จีทอล์ค 

เกี่ยวกับวิทยากร

อาจารย์นนทพัฒน์  โพธี

สถานที่จัดงาน

เวลา  09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรม เซนเจมส์ สุขุมวิท 26

การชำระเงิน

รายการค่าลงทะเบียน 1 ท่าน           ราคารวม + vat 7%

บจ./บมจ./หจก./บุคลทั่วไป               3,300 + 231 = 3,531

สมัคร 2 ทานขึ้นไป ท่านละ 2,800     2,800 + 196 = 2,996