Becoming OKRs CHAMPION \\
15 ส.ค. 2563
    09.00-16.30 น. น.
ค่าใช้จ่าย 3,900 บาท

No Banner to display

Becoming OKRs CHAMPION \\

15 ส.ค. 2563
    09.00-16.30 น. น.
ค่าใช้จ่าย 3,900 บาท
โรงแรมโกลด์ออคิด - แยกสุทธิสาร ถ.วิภาวดีรังสิต

เนื้อหาคอร์สเรียน

หัวข้อการเรียนรู้ (Course outline) :

 

รู้จักกับ OKRs

+ ความเป็นมาของ OKRs

+ OKRs คืออะไร

+ เหตุใดองค์กรชั้นนำจึงนิยมใช้ OKRs

+ ความแตกต่างของ OKRs และ KPIs รวมถึงการวัดแบบอื่น ๆ

วิธีคิด (Mindset) ที่ใช่เพื่อให้นำเอา OKRs มาใช้อย่างได้ผล

หลักการและแนวทางการกำหนด OKRs

(1) การกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย : Objectives

+ การเชื่อมโยงกลยุทธ์องค์กรกับ Objectives

+ Objectives อย่างไรที่ตั้งแล้วได้ผลดี

+ เทคนิคการกำหนด Objectives ที่ SMART พร้อมตัวอย่าง

+ ปัญหาของการกำหนด Objectives และแนวทางแก้ไข

(2) การกำหนดผลลัพธ์หลัก : Key Results

+ การเชื่อมโยง Objectives กับ Key Results เข้าด้วยกัน

+ หลักการพื้นฐานของการกำหนด Objectives กับ Key Results

+ เทคนิคการกำหนด Key Results ที่ SMART พร้อมตัวอย่าง

+ ปัญหาของการกำหนด Key Results และแนวทางแก้ไข

การนำเอา OKRs มาใช้ให้เกิดผลดี

+ แนวทางการกำหนด OKRs ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกันทั้งองค์กร

+ รอบระยะเวลาในการจัดทำ, การติดตามและประเมินการปฏิบัติงานตาม OKRs

+ แนวทางกำหนดค่าคะแนนหรือระดับผลการปฏิบัติงานเมื่อใช้ OKRs

+ การนำผลการประเมินการปฏิบัติงานด้วย OKRs ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กร

+ การสะท้อนผลงานด้วยแนวคิด CFR

กรณีศึกษาการใช้ OKRs และฝึกปฏิบัติการกำหนด OKRs ของหน่วยงานตัวอย่าง

บทบาทหน้าที่ในการเป็น OKRs Champion เพื่อขับเคลื่อนงานในองค์กร

16.00 น. - จบเนื้อหาการเรียนรู้

 

---------------------------------

กลุ่มเป้าหมาย :

- เจ้าของธุรกิจขนาด SME

- ผู้จัดการฝ่าย/แผนก HR

- ผู้จัดการสายงานต่าง ๆ

- บุคลากรฝ่าย HR

 

วิธีการเรียนรู้ :

- บรรยายอย่างย่อและซักถาม

- อภิปราย/แลกเปลี่ยนประสบการณ์

- กรณีตัวอย่าง พร้อมคำแนะนำ

- ฝึกปฏิบัติตามโจทย์ที่กำหนด

 

---------------------------------

 

กลุ่มเป้าหมาย :

- เจ้าของธุรกิจขนาด SME

- ผู้จัดการฝ่าย/แผนก HR

- ผู้จัดการสายงานต่าง ๆ

- บุคลากรฝ่าย HR

 

วิธีการเรียนรู้ :

- บรรยายอย่างย่อและซักถาม

- อภิปราย/แลกเปลี่ยนประสบการณ์

- กรณีตัวอย่าง พร้อมคำแนะนำ

- ฝึกปฏิบัติตามโจทย์ที่กำหนด

 

วิทยากร : ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรด้าน Human Resources และการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล, การเพิ่มผลิตภาพจากการทำงานจากบุคคลและทีมงานของบุคลากรระดับปฏิบัติการ, การพัฒนาทักษะหัวหน้างานและผู้จัดการ
 
ค่าบริการอบรม : 3,900.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,173.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 4,056.-บาท)
Special Promotion.!!! มา 3 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 3,700.-บาท!!!
 
วิธีการชำระเงิน :
1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด”
**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย**
 
หมายเหตุ :
– ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน
 
 
สำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรม โดยกรอกแบบฟอร์มตอบรับและส่งกลับมาที่ อีเมลล์ ptccontactt@gmail.com
(ท่านจะได้รับใบ Invoice หลังจากส่งแบบตอบรับมาภายใน 1-2 วัน)
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
=> คุณสุธาสินี : โทรศัพท์ 092-431-6631, 089-677-6047
หรือที่อีเมล์ ptccontactt@gmail.com ไลน์ไอดี : ptccontact
ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

- เจ้าของธุรกิจขนาด SME

- ผู้จัดการและหัวหน้างานในสายงาน HR

- ผู้จัดการและหัวหน้างานทุกสายงาน

- Senior HR / HR Executive / HRBP

เนื้อหาการอบรม

 

รายละเอียด

 

เกี่ยวกับวิทยากร

ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อการเพิ่มผลผลิตที่มีประสบการณ์มากมายจากองค์กรทั้งในธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมหลายองค์กรชั้นนำ
 

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออคิด - แยกสุทธิสาร ถ.วิภาวดีรังสิต

การชำระเงิน

ค่าบริการอบรม :   3,900.-บาท/ต่อท่าน  (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,173.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 4,056.-บาท)

Special Promotion.!!! มา 3 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 3,700.-บาท!!!

**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย**

 

หมายเหตุ :

- ค่าบริการอบรมรวม เอกสารประกอบการฝึกอบรมCertificate of Learningสถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวันบุพเฟ่ทางโรงแรม

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน

-กรณียกเลิกการเข้าสัมมนากรุณาแจ้งล่วงหน้า7วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนั้นจะต้องชำระ50% ของราคาค่าสัมมนา

 

วิธีการชำระเงิน:

1.) โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่001-9-29392-7

ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

ส่งPay In Slipและหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ส่งมาที่อีเมลล์ptccontactt@gmail.com

หรือส่งมาที่Line ID : ptccontact

2.) ชำระด้วยเงินสด/เช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

(Professional Training and Consultancy Co., Ltd.)

 

สำรองที่นั่งได้ที่ :

กรอกแบบฟอร์มใบตอบรับ และส่งกลับทางเมลล์ptccontactt@gmail.comหรือ ไลน์ไอดีptccontact (หลังจากท่านส่งแบบตอบรับแล้ว ท่านจะได้รับใบIn voiceภายใน 1-2 วัน)

ดาวโหลดแบบฟอร์มตอบรับได้ที่ http://www.ptc.in.th

 

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

=> คุณสุธาสินี (อ้น) เบอร์โทรศัพท์ 089-677-6047, 092-431-6631

อีเมล์ ptccontactt@gmail.com, ptccontactinfo@gmail.com

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่http://www.ptc.in.th