เจาะลึกและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์อัตรากำลังคน (Workforce Anlysis Workshop) รุ่นที่ 10
22 มิ.ย. 2562
    09.00-16.30 น. น.
ค่าใช้จ่าย 3,600 บาท

เจาะลึกและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์อัตรากำลังคน (Workforce Anlysis Workshop) รุ่นที่ 10

22 มิ.ย. 2562
    09.00-16.30 น. น.
ค่าใช้จ่าย 3,600 บาท
โรงแรม โกลด์ ออร์คิด แบงคอก - แยกสุทธิสาร ถ.วิภาวดีรังสิต

เนื้อหาคอร์สเรียน

หลักสูตรอบรมนี้จะทำให้ท่านรู้ว่า.. "งานล้นคน" หรือ "คนล้นงาน" แล้วจะทำอย่างไรจึงจะบริหารกำลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น!!! ...การวิเคราะห์อัตรากำลัง (Workforce Analysis) เป็นภารกิจหนึ่งในการ วางแผนกำลังคน (Workforce Planning) ที่ HR จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเชิงลึก และประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อดำเนินการให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทราบว่าองค์กรจะต้องใช้กำลังคนเท่าใดตามหน้าที่งาน โดยหลักสูตรนี้มุ่งสร้างความเข้าใจในเทคนิควิธีการวิเคราะห์อัตรากำลังด้วยการวิเคราะห์ภาระงาน (Workload Analysis) พร้อมคำแนะนำเชิงลึกที่องค์กรสามารถนำไปใช้ได้จริง.!!
 
เปิดรุ่นที่ 10 ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 นี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ไปกับเรา...…
 
== จัดอบรมในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562  เวลา 09.00-16.30 น.  สถานที่โรงแรม โกลด์ ออร์คิด แบงคอก -แยกสุทธิสาร ==
 
 
ค่าบริการอบรม :    3,600.-บาท   (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,852.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 3,744.-บาท)
ทุกท่านที่เขัาอบรมจะได้รับ Certificate of Learning ส่วนลดพิเศษ!!! มา 3++ ขึ้นไป รับส่วนลดท่านละ 200.-บาท
 
วิธีการชำระเงิน :
1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม "บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด" **นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย**
 
หมายเหตุ :
- ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน
 
สำรองที่นั่งด่วนได้ที่ : คุณสุธาสินี โทรศัพท์. 089-677-6047, 092-431-6631 หรือที่ ✉ ptccontactt@gmail.com ID Line : ptccontact ID Line : ptccontact1

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

กลุ่มผู้เข้าอบรม :

- เจ้าของธุรกิจขนาด SME
- ผู้จัดการทุกสายงาน
- หัวหน้างานทุกสายงาน
- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- ผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาการอบรม

หัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline) :
 
=> ความสำคัญและกระบวนการวางแผนกำลังคน

=> เจาะลึกเรื่องการวิเคราะห์อัตรากำลังคน
 
=> เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังที่ได้รับความนิยม
 
=> การวิเคราะห์ภาระงาน (Workload Analysis)
 
=> เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนการวิเคราะห์อัตรากำลัง
 
=> ฝึกเขียนขั้นตอนการไหลของงานตามตัวอย่าง
 
=> ฝึกเขียนแบบประมวลปริมาณงาน
 
=> ฝึกกำหนดเวลาทำงานของพนักงานต่อคนต่อปี
=> ฝึกเขียนแบบบันทึกขั้นตอนการทำงาน
=> ปัญหาสำคัญของการวิเคราะห์อัตรากำลังและแนวทางการแก้ไข จากประสบการณ์ของที่ปรึกษา
- - สรุปการเรียนรู้ - พร้อมให้คำปรึกษาจากวิทยากร - -

รายละเอียด

วิธีการเรียนรู้ :
- บรรยายอย่างย่อและซักถาม
- อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
- ฝึกปฏิบัติ พร้อมคำแนะนำ
- การบ้านนำส่งหลังฝึกอบรม
 
 

เกี่ยวกับวิทยากร

ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและบุคลากร

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์อัตรากำลังที่มีประสบการณ์ให้กับองค์กรในธุรกิจบริการ และโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง

สถานที่จัดงาน

โรงแรม โกลด์ ออร์คิด แบงคอก - แยกสุทธิสาร ถ.วิภาวดีรังสิต

การชำระเงิน

ค่าบริการอบรม :  3,600.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,852.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 3,744.-บาท)


หมายเหตุ :
1) ราคาค่าอบรม/สัมมนารวมอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการฝึกอบรม พร้อม Certificate of Learning
2) กรุณาชำระค่าบริการฝึกอบรม/สัมมนาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ
3) กรณียกเลิกการอบรม กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ มิฉะนั้น จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 30% ของอัตราค่าบริการ
 
วิธีการชำระเงิน  : 
 1. ธนาคารทหารไทย  สาขาพหลโยธิน  / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่   001-9-29392-7
     ชื่อบัญชี  บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
 2. ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม "บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด"
     * นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมกับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
     **โปรดแสกนหลักฐานการชำระเงิน ใบนำฝาก (Deposit Slip), หน้าเช็คสั่งจ่าย ส่งเมลล์ยืนยันมาที่
       อีเมลล์   ptccontactt@gmail.com

 

สนใจเข้าร่วมอบรมติดต่อสอบถามได้ที่ :
 
>>  คุณสุธาสินี  # โทรศัพท์   092-431-6631, 089-677-6047
อีเมลล์ ptccontactt@gmail.com   ไลน์ไอดี  ptccontact
ดูรายละเอียดหลักสุตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th