นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ รุ่นที่ 7
16 ธ.ค. 2562
    09.00-16.30 น. น.
ค่าใช้จ่าย 3,900 บาท

No Banner to display

นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ รุ่นที่ 7

16 ธ.ค. 2562
    09.00-16.30 น. น.
ค่าใช้จ่าย 3,900 บาท
โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงคอก - ถ.วิภาวดีรังสิต แยกสุทธิสาร

เนื้อหาคอร์สเรียน


...ทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญกับคนว่าเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและเป็นส่วนสำคัญต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แต่กลับพบว่ามีองค์กรไม่มากนักที่จัดได้ว่าให้ความสำคัญต่องานด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง และหนึ่งในปัญหาที่มักพบในองค์กรที่ไม่อาจขับเคลื่อนงานการพัฒนาบุคลากรให้ประสบผลสำเร็จนั้น ได้แก่ การที่ HRD ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกในเทคนิค วิธีการ และแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับการดำเนินกลยุทธ์จึงไม่อาจปฏิบัติงานด้าน HRD ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.!
" หลักสูตรอบรม ที่จะช่วยปูพื่นฐานในงานพัฒนาบุคคลากร Training & Development ช่วยให้ HRD เข้าใจเทคนิค วิธีการ และแนวทางพัฒนาบุคคลากรให้สอดคล้องกับองค์กร และมีประสิทธิภาพ.!!!"
 
= = รุ่นสดท้ายของปี เปิดอบรมในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม  2562 เวลา 09.00-16.30 น. สถานที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงคอก -ถ.วิภาวดีรังสิต (แยกสุทธิสาร) = =
 
หัวข้อเรียนรู้ (Course Outline) :

++ ความสำคัญของงาน HRD กับองค์กร
++ เครื่องมือและแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่ HRD ต้องรู้
++ แนวทางพัฒนาบุคลากรยุค HR 4.0
     > การใช้ 70 : 20 : 10 Model
     > Mobile Learning
     > Action Learning
กรณีตัวอย่างแนวทางการจัดการเรียนรู้
++ คุณลักษณะของนัก HRD ที่เป็นมืออาชีพ
++ แนวทางการบริหารงานฝึกอบรม/สัมมนา ในเรื่อง
     > การเตรียมงาน ประสานงานและคัดเลือกวิทยากร
     > การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
     > การเชิญวิทยากร กล่าวขอบคุณ และประเมินวิทยากร
     > การกระตุ้นการนำเอาความรู้และทักษะไปใช้งาน
     > การติดตามผลการฝึกอบรม/สัมมนาให้ได้ผล
++ ประเด็นปัญหาที่พบได้บ่อยในการพัฒนาบุคลากร
 
--------------------------
 
วิธีการเรียนรู้ :
- บรรยายอย่างย่อและซักถาม
- อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
- กรณีตัวอย่าง พร้อมคำแนะนำ
- การบ้านนำส่งหลังฝึกอบรม
 
วิทยากร :   ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารงานบุคคล
 
สำรองที่นั่งได้ที่ :
=> คุณสุธาสินี (อ้น)
โทรศัพท์ 089-677-6047, 092-431-6631 อีเมลล์ : ptccotactt@gmail.com Line ID : ptccontact
ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th
 

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

- HRD Manager Supervisor
- HRD Officer
- ผู้ที่มีหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร
และผู้ที่สนใจทั่วไป

รายละเอียด

 

 

เกี่ยวกับวิทยากร

ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและบุคลากร พี่เลี้ยงด้านการพัฒนาบุคลากรให้กับองค์กรในธุรกิจบริการและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงคอก - ถ.วิภาวดีรังสิต แยกสุทธิสาร

การชำระเงิน

ค่าบริการอบรม :  3,900.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,173.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 4,056.-บาท)

โปรโมชั่นพิเศษ.!!  มา 3 ท่านขึ้นไป รับส่วนลด 200.-บาทต่อท่าน


หมายเหตุ :
1) ราคาค่าอบรม/สัมมนารวมอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการฝึกอบรม พร้อม Certificate of Learning
2) กรุณาชำระค่าบริการฝึกอบรม/สัมมนาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ
3) กรณียกเลิกการอบรม กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ มิฉะนั้น จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 30% ของอัตราค่าบริการ
 
วิธีการชำระเงิน  : 

1.) โอนเงินเข้าบัญชี
- ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน 
  บัญชีออมทรัพย์   เลขที่ 001-9-29392-7  
- ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาโฮมเวิร์ค ราชพฤกษ์  
  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 439-022035-6
 
ชื่อบัญชี  "บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด"
      ส่ง Pay In Slip และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) 
     มาที่อีเมลล์ ptccontactt@gmail.com 
หรือที่ Line ID : ptccontact
 
2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม "บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด"
**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย