การบริหารผลงานสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ (Performance Management for Professional Supervisor/Manager)
18 ต.ค. 2562
    09.00 - 16.30 น. น.
ค่าใช้จ่าย 3,600 บาท

No Banner to display

การบริหารผลงานสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ (Performance Management for Professional Supervisor/Manager)

18 ต.ค. 2562
    09.00 - 16.30 น. น.
ค่าใช้จ่าย 3,600 บาท
โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงคอก - แยกสุทธิสาร ถ.วิภาวดีรังสิต

เนื้อหาคอร์สเรียน

ในชีวิตการบริหารผลงาน (Performance Management)นับว่าภาระงานสำคัญด้านหนึ่งของบุคลากรระดับบังคับ

บัญชาโดยเป็นเครื่องมือสำคัญของการสร้างเป้าหมาย และเป็นกรอบดำเนินการให้งานเดินหน้าไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ แต่กระนั้น ความรู้ความเข้าใจในเทคนิคและกระบวนการของการบริหารผลงานเพียงด้านเดียวก็ไม่อาจจะช่วยทำให้บุคลากรระดับบังคับบัญชาบริหารจัดการผลงานของลูกน้องได้อย่างเต็มประสิทธิผล หากแต่ยังต้องอาศัย การมีความสามารถในการจัดการองค์ประกอบอื่นเช่นการสะท้อนผลงาน การสื่อสารพูดคุย การโค้ชงานและการติติงผลงานลูกน้องอันเป็นส่วนผสมของศาสตร์และศิลปะในการบริหารจัดการคน (People Management)ประกอบกัน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ใครควรเข้าหลักสูตรนี้.?? (Who Should Attend)
หัวหน้างาน และหัวหน้าทีม ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงาน ที่ต้องการพัฒนาทักษะและพฤติกรรมหัวหน้างาน.!!!
เปิดเป็นรุ่นแรกของปีนี้ พร้อมปรับปรุงเนื้อหาใหม่.!!!

เนื้อหาการอบรม

==เปิดอบรมในวันเสาร์ที่ 15มิถุนายน 2562เวลา09.00-16.00น. ==

สถานที่ โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงคอก - แยกสุทธิสาร


สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้  :  วันเสาร์ที่15มิถุนายน 2562 (1วัน)

เวลา 08.30-09.00 น. - ลงทะเบียนเข้าอบรม

เวลา 09.00-16.00 น. - เริ่มเนื้อหาการเรียนรู้


=> คุณค่าบทบาทของผู้บังคับบัญชา (ผู้จัดการ/หัวหน้างาน) ในการบริหารผลงาน (Performance Management)

=> ภาพรวมและขั้นตอนของกระบวนการบริหารผลงาน (Performance Management Process)

=> สาเหตุและแนวทางแก้ไจปัญหาพนักงานผลงานต่ำกว่าเป้าหมาย

=> แนวปฏิบัติในการกำหนดปรับปรุงผลงานและการจัดทำแผนปรับปรุงผลงาน (Performance Improvement Practices & Performance Improvement Plan-PIP)

=>แนวทางดำเนินการทางวินัยที่เหมาะสมกับกรณีพนักงาน ผลงานต่ำ กว่าเป้าหมาย

=>การพูด การฟังและการตั้งคำถามที่ผู้บังคับบัญชาควรต้อง "เป็น"

พื้นฐานของการโค้ชงาน (Performance Coaching)เพื่อปรับปรุงผลงานลูกน้อง

=> แนวทางสะท้อนผลงานพนักงาน (Performance Feedback)ด้วยเทคนิคA-I-D

=> แนวทางการติติงผลการปฏิบัติงานของลูกน้องอย่างเชิงสร้างสรรค์ด้วยเทคนิค Sandwich

=> ฝึกปฏิบัติ ในเรื่อง

     + การจัดทำแผนปรับปรุงผลงานลูกน้อง (PIP Practices)

     + การพูดสะท้อนผลงานด้วย A-I-D

     + การพูดเพื่อติติงผลงานลูกน้องด้วยเทคนิค Sandwich

     + การรับฟังและตั้งคำถามเพื่อให้ลูกน้องแก้ไขปัญหาอย่างโค้ช

=> สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และถาม-ตอบ


หมายเหตุ :

เวลา 10.30-10.45น -.พักเบรกเช้า

12.00-13.00น. -พักรับประทานอาหารกลางวัน

14.30-14.45น. -พักเบรกบ่าย

==เปิดอบรมในวันเสาร์ที่ 15มิถุนายน 2562เวลา09.00-16.00น. ==

สถานที่ โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงคอก - แยกสุทธิสาร

ค่าบริการอบรม : 3,600.-บาท/ต่อท่าน ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,852.-บาท

**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย เหลือชำระเพียง 3,744.-**


Special Promotion.!!!มา3ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 3,400.-บาท!!!

หมายเหตุ :

-ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรมCertificate of Learningสถานที่ อาหารว่าง2มื้อ และอาหาร กลางวันบุพเฟ่ทางโรงแรม

-บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า10ท่าน

-กรณียกเลิกการเข้าสัมมนากรุณาแจ้งล่วงหน้า 7วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนั้นจะต้องชำระ50%ของราคาค่าสัมมนา

วิธีการชำระเงิน:

1)โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่001-9-29392-7ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโฮมเวิร์ค ราชพฤกษ์

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่439-022035-6ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

ส่งPay In Slipและหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี)

มาที่อีเมลล์ptccontactt@gmail.com

หรือที่Line ID : ptccontact2)เช็คบริษัท สั่งจ่าย "บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด"

(Professional Training and Consultancy Co., Ltd.)

สำรองที่นั่งได้ที่ :

กรอกแบบฟอร์มใบตอบรับ และส่งกลับทางเมลล์ptccontactt@gmail.comหรือ ไลน์ไอดีptccontact (หลังจากท่านส่งแบบตอบรับแล้ว ท่านจะได้รับใบIn voiceภายใน1-2วัน)

ดาวโหลดแบบฟอร์มตอบรับได้ที่ http://www.ptc.in.th

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

=>คุณสุธาสินี (อ้น) เบอร์โทรศัพท์ 089-677-6047, 092-431-6631

อีเมล์ ptccontactt@gmail.com, ptccontactinfo@gmail.com

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th

 

รายละเอียด

สำรองที่นั่งได้ที่  :
คุณสุธาสินี  (อ้น)  / โทรศัพท์ 089-677-6047, 092-431-6631  อีเมลล์ ptccontactt@gmail.com   ไลน์ไอดี ptccontact
หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   http://www.ptc.in.th

เกี่ยวกับวิทยากร

ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
วิทยากรและที่ปรึกษาพัฒนาระบบงานบริหารงานบุคคล พี่เลี้ยงหัวหน้างานโปรแกรมพัฒนาบุคลากรตามโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง
อดีต ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลในเครือธนาคารกรุงไทย /ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษํท ซิมโฟนี่ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ฯลฯ

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงคอก - แยกสุทธิสาร ถ.วิภาวดีรังสิต

การชำระเงิน

ค่าบริการอบรม :  3,600.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,852.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 3,744.-บาท)

หมายเหตุ :
1) ราคาค่าอบรม/สัมมนารวมอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการฝึกอบรม พร้อม Certificate of Learning
2) กรุณาชำระค่าบริการฝึกอบรม/สัมมนาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ
3) กรณียกเลิกการอบรม กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ มิฉะนั้น จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 30% ของอัตราค่าบริการ
 
วิธีการชำระเงิน  : 
 1. ธนาคารทหารไทย  สาขาพหลโยธิน  / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่   001-9-29392-7
     ชื่อบัญชี  บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
 2. ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม "บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด"
     * นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมกับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
     **โปรดแสกนหลักฐานการชำระเงิน ใบนำฝาก (Deposit Slip), หน้าเช็คสั่งจ่าย ส่งเมลล์ยืนยันมาที่
       อีเมลล์   ptccontactt@gmail.com