หลักสูตร สุดยอดเลขานุการยุค 4.0 (อบรม 26 ก.ย. 62)
26 ก.ย. 2562
    09.00-16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 3,900 บาท

หลักสูตร สุดยอดเลขานุการยุค 4.0 (อบรม 26 ก.ย. 62)

26 ก.ย. 2562
    09.00-16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 3,900 บาท
โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

เนื้อหาคอร์สเรียน

หลักการและเหตุผล
     ปัจจุบันเลขานุการ มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการทำให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระแสธุรกิจยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
บทบาทของเลขานุการจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสความรุนแรงของการแข่งขันนั้น บทบาทของท่านควรจะมุ่งสู่การให้ความสนับสนุนต่อเจ้านายตลอดจนผู้ร่วมงานของท่านให้มากที่สุด เพื่อประสิทธิภาพของการทำงานเป็นทีม

วัตถุประสงค์
    1.    เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมเคล็ดลับสู่ความสำเร็จสำหรับเลขานุการยุคใหม่ 
    2.    เพื่อการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน
    3.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษาในหลักสูตรนี้ ในขณะปฏิบัติงานจริงได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
1.    การพัฒนาตนเอง
     •    สิ่งที่เลขานุการควร และ ไม่ควรปฏิบัติ
     •    คุณสมบัติที่จำเป็นของเลขานุการยุคใหม่
     •    การพัฒนาบุคลิกภาพ และการสร้างความมั่นใจ
     •    การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ ให้เกิดความประทับใจ
     •    การพัฒนาการสื่อสาร
     •    จิตวิทยาในการทำงานร่วมกันเป็นทีม
     •    เคล็ดลับการพัฒนาศักยภาพตนเองสู่ความสำเร็จ

2.    การพัฒนาบทบาท
    •    บทบาท หน้าที่ของเลขานุการที่ผู้บริหารคาดหวังและต้องการ
    •    การทำความเข้าใจตัวผู้บริหารและงานผู้บริหาร เพื่อลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

3.    การพัฒนางาน
    •    การวิเคราะห์ระบบการทำงานที่เหมาะสม
    •    การวางแผน และการบริหารเวลา
    •    การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ

4.    การพัฒนาอาชีพ
    •    การพัฒนาอาชีพ - เพื่อโอกาสและความก้าวหน้า ขึ้นสู่จุดสูงสุด จากสายอาชีพ

5.    Workshop: การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการเรียนรู้และเข้าใจหัวหน้า
6.    สรุปคำถาม และคำตอบ

ประกาศนียบัตร: จากบริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
 

รายละเอียด

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
โทรศัพท์: 02-615-4499, 02-615-4477-8  
แฟกซ์: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2

เวปไซด์: www.hipotraining.co.th
อีเมล์: hipotraining@gmail.com
ไอดี ไลน์: hipotraining
เฟสบุ๊ค: www.facebook.com/HIPOtraining

 

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากร: อาจารย์ ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์

อดีตเลขานุการฝ่ายขาย ฝ่ายการโฆษณา และฝ่ายขุดเจาะน้ำมัน บริษัท เอสโซ่แสตนดาร์ต ประเทศไทย จำกัดอดีตเลขานุการฝ่ายบุคคล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัดอดีตเลขานุการบริหาร ฝ้ายการตลาดและฝ่ายจัดการ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)ผู้จัดการส่วนบริหารธุรการ บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

การชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน:

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

  1. ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 127-4-66322-6
  2. ธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์สาขาพหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8
   ชื่อบัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
   และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479
   พร้อมระบุชื่อบริษัท เบอร์ติดต่อของท่าน ชื่อหลักสูตรและวันอบรม

2.  ชำระด้วยเช็คสั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
3.  หัก ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว