หลักสูตร Professional Sales Coordinator (อบรม 27 พ.ย. 63)
27 พ.ย. 2563
    09.00-16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 3,900 บาท

No Banner to display

หลักสูตร Professional Sales Coordinator (อบรม 27 พ.ย. 63)

27 พ.ย. 2563
    09.00-16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 3,900 บาท
โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

เนื้อหาคอร์สเรียน

หลักการและเหตุผล

    กระบวนการขายขององค์กรไม่เพียงแต่จะต้องมีพนักงานขายที่ดีและเก่งเท่านั้น องค์กรนั้นยังจะมีหน่วยงานด้าน Sales Support และ Sales Administration ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานหรือบุคคลที่สำคัญที่จะช่วยให้การขายประสบความสำเร็จได้ ดังนั้น พนักงานในหน่วยงาน Sales Support และ Sales Administration จะต้องเป็นผู้ที่ต้องเข้าใจกระบวนการทำงานหรือขั้นตอนการทำงานอย่างดี อีกทั้ง จะต้องสามารถบริหารจัดการงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย         หลักสูตรนี้ จึงได้ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้พนักงาน Sales Support และ Sales Administration ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการและขั้นตอนการทำงาน การแก้ปัญหาต่างๆ รวมทั้งได้เห็นถึงความสำคัญของการทำงานของหน่วยงานของตนเองอีกด้วย ว่ามีส่วนช่วยหรือสนับสนุนให้การขายประสบความสำเร็จได้มากน้อยเพียงใด

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนและกระบวนการทำงานของ Sales Support และ Sales Administration
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะต่างๆ ที่เป็นหัวใจสำคัญของการทำงานในหน่วยงาน Sales Support และ Sales Administration


 

เนื้อหาการอบรม

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:
   1. บทบาทและหน้าที่ของ Sales Support และ Sales Administration
        • การทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน และ ฟันเฟืองของฝ่ายขาย
        • การทำหน้าที่เป็นพนักงานขาย กรณีพนักงานขายไม่อยู่
   2. การบริหารจัดการเรื่อง สต็อคสินค้า
        • การแบ่งประเภทของสต๊อค
        • เทคนิคการจดจำสต๊อค
        • การบริหารสต๊อคอย่างมีประสิทธิภาพ
   3. การรับ และ คีย์ออเดอร์ (Sales Order) เมื่อมีการสั่งซื้อ
        • การรับออเดอร์
        • การคีย์ออเดอร์
        • การตรวจทานออเดอร์
   4. การประสานงานกับฝ่ายงานต่าง ๆ
        • การประสานงานกับพนักงานขาย
        • การประสานงานกับฝ่ายจัดส่ง และ คลังสินค้า
        • การประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ เช่น บัญชี

    5. การแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ ทั้งกับลูกค้า และ พนักงานในองค์ก
        • แก้ปัญหา เรื่อง สินค้า
        • แก้ปัญหา เรื่อง การจัดส่ง
        • แก้ปัญหา เรื่อง เอกสาร
    6. กิจกรรม: การแก้ปัญหา อย่างมีทักษะและลูกล่อลูกชน
    7. การจัดเตรียม และ การจัดเก็บเอกสารเพื่อสนับสนุนการขาย
    8. สรุปและตอบคำถาม

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

รายละเอียด

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
โทรศัพท์: 02-615-4499, 02-615-4477-8  
แฟกซ์: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2

เว็บไซต์: www.hipotraining.co.th
อีเมล์: hipotraining@gmail.com
ไอดี ไลน์: hipotraining
เฟสบุ๊ค: www.facebook.com/HIPOtraining

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์  กฤษฎาธาร

 

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

การชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน: 
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
    1.1    ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 127-4-66322-6
    1.2    ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาพหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8
          ชื่อบัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  
          และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479 
          พร้อมระบุชื่อบริษัท เบอร์ติดต่อของท่าน ชื่อหลักสูตรและวันอบรม
2.  ชำระด้วยเช็คสั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
3.  หัก ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว