หลักสูตร นักขาย 360 องศา (18 ธ.ค. 63)
18 ธ.ค. 2563
    09.00-16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 3,900 บาท

No Banner to display

หลักสูตร นักขาย 360 องศา (18 ธ.ค. 63)

18 ธ.ค. 2563
    09.00-16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 3,900 บาท
โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

เนื้อหาคอร์สเรียน

หลักการและเหตุผล

    ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ การขายต้องอาศัยทักษะและเทคนิคในทุกรูปแบบ อย่างรอบทิศ 360 องศา เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ นอกจากนี้นักขายยังต้องเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและความรักในงานขาย อันจะเป็นแรงผลักดันให้นักขายสามารถต่อสู้กับทุกปัญหาในงานขาย
    หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ พนักงานขาย   ได้เรียนรู้ เทคนิคและประสบการณ์รอบทิศในการขาย เพื่อให้พนักงานขายสามารถเป็น นักขาย 360 องศา โดยผ่านการทำกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ  ทั้ง Workshop การระดมสมอง Role Play และ กิจกรรมต่างๆ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคนิคการขายอย่างรอบทิศทาง 360 องศา
2. เพื่อเสริมสร้างทักษะการขายใหม่ ๆ เพื่อพิชิตยอดขาย
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์เทคนิคการขายให้เหมาะสมกับตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาการอบรม

หัวข้อการบรรยาย
1. เปิดการขายกับลูกค้า ........อย่างมีพลังและมีความสุข
2. ฟังลูกค้าอย่างวิเคราะห์เจาะลึกถึงความต้องการให้ถึงแก่น และ ถึงกึ๋น
3. กิจกรรม เปิดการขาย กับ ลูกค้าในหลากมิติ
4. สวมวิญญาณ การถาม ด้วยคำถามอย่างมีคุณภาพ
         - 5 คำถาม ที่นักขายต้องถาม!!!!!!!!!
5. เรียนรู้ เทคนิค การนำเสนอสินค้าอย่างตรงจุดและกระตุ้นต่อมอยากของลูกค้า
6. กิจกรรม นักขาย 360 องศา
7. สร้าง DNA ในการตอบคำถามและข้อโต้แย้ง ให้กับนักขาย
8. เรียนรู้ 2 * 4 เทคนิค ในการปิดการขาย 
9. สร้างพลังและไฟในตัวนักขาย
10. กิจกรรม สร้างพลังนักขายให้โชติช่วง
11. ปัญหาในการขาย และ การแก้ปัญหา อย่างมีระบบ
12.สรุป คำถามและคำตอบที่นักขายต้องการรู้

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

รายละเอียด

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
โทรศัพท์: 02-615-4499, 02-615-4477-8  
แฟกซ์: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2

เว็บไซต์: www.hipotraining.co.th
อีเมล์: hipotraining@gmail.com
ไอดี ไลน์: hipotraining
เฟสบุ๊ค: www.facebook.com/HIPOtraining

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์  กฤษฎาธาร

 

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

การชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน: 
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
    1.1    ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 127-4-66322-6
    1.2    ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาพหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8
          ชื่อบัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  
          และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479 
          พร้อมระบุชื่อบริษัท เบอร์ติดต่อของท่าน ชื่อหลักสูตรและวันอบรม
2.  ชำระด้วยเช็คสั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
3.  หัก ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว