หลักสูตร การพัฒนาทักษะการทำงาน เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ (อบรม 25 ส.ค.62)
25 ก.ย. 2562
    09.00-16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการทำงาน เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ (อบรม 25 ส.ค.62)

25 ก.ย. 2562
    09.00-16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท
โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

เนื้อหาคอร์สเรียน

หลักการและเหตุผล 
     การพัฒนาทักษะในการทำงานของพนักงานถือเป็นภารกิจอย่างหนึ่งที่องค์กรไม่ควรมองข้าม การพัฒนาทักษะมีด้วยกันหลายด้าน เช่น ทักษะด้านความคิด ทักษะในการแก้ไขปัญหา ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทักษะในการสื่อสาร ทักษะการวางแผน การบริหารเวลา เป็นต้น ซึ่งทักษะต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนมีความจำเป็นสำหรับบุคลากรในองค์กรเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้....
  หลักสูตรนี้…จึงพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคในการพัฒนาทักษะในการทำงานในด้านต่างๆ รวมทั้ง การระดมทำกิจกรรมด้านการพัฒนาทักษะการทำงาน เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทางการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ
     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาตนเอง

เนื้อหาการอบรม

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
Module 1: เรียนรู้...พัฒนาทักษะ...เพื่อความสำเร็จ
     1. เข้าใจถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะในการทำงาน
     2. เรียนรู้ทักษะด้านต่าง ๆ
         - ความคิด
         - การวางแผน
         - การแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ
         - การสื่อสารและประสานงาน
     3. กระบวนการในการพัฒนาทักษะการทำงาน
     4. เรียนรู้การวิเคราะห์ตนเองเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ
         - จุดแข็ง...จุดอ่อน
     5. กิจกรรม “วิเคราะห์ตนเอง” เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงาน
Module 2: พัฒนาทักษะด้านต่างๆ...เพื่อพิชิตความสำเร็จตามเป้าหมาย
     6. เทคนิคการพัฒนาด้านความคิด
     7. เทคนิคพัฒนาทักษะการวางแผน
     8. เทคนิคการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและประสานงาน
     9. เทคนิคการเป็น....นักแก้ไขปัญหา...นักตัดสินใจที่ดี
    10. กิจกรรม...พัฒนาความคิด...สร้างสรรค์การทำงาน
    11.กิจกรรม...รู้จักวางแผน...เพื่อการทำงานที่เป็นระบบ
    12. กิจกรรม...กล้าตัดสินใจ...แก้ปัญหาเป็น
    13. กิจกรรม...การสื่อสาร...ฟังให้เข้าใจ....พูดให้ตรงประเด็น
    14. สรุป คำถาม และ คำตอบ

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

รายละเอียด

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
โทรศัพท์: 02-615-4499, 02-615-4477-8  
แฟกซ์: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2

เวปไซด์: www.hipotraining.co.th
อีเมล์: hipotraining@gmail.com
ไอดี ไลน์: hipotraining
เฟสบุ๊ค: www.facebook.com/HIPOtraining

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

การชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน: 
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
    1.1    ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 127-4-66322-6
    1.2    ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาพหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8
          ชื่อบัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  
          และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479 
          พร้อมระบุชื่อบริษัท เบอร์ติดต่อของท่าน ชื่อหลักสูตรและวันอบรม
2.  ชำระด้วยเช็คสั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
3.  หัก ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว