หลักสูตร การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารทีมขาย
22 มี.ค. 2562
    09.00-16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท

หลักสูตร การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารทีมขาย

22 มี.ค. 2562
    09.00-16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท
โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

เนื้อหาคอร์สเรียน

หลักการและเหตุผล

        ท่านทราบหรือไม่ว่าปัญหาส่วนใหญ่ของหัวหน้ามือใหม่ป้ายแดงที่ได้เลื่อนขั้นจากพนักงานที่ทำงานดี มีความสามารถจนเข้าตาผู้บริหารนั้น คืออะไร… ทำไมพวกเขาผู้ซึ่งเคยเป็นดาวเด่นในฐานะพนักงาน แต่กลับตกม้าตายเมื่อต้องมารับบทบาทหัวหน้ามือใหม่ โดยเฉพาะหัวหน้าฝ่ายขาย สาเหตุส่วนหนึ่งเพราะหัวหน้างานโดยส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ยังตั้งรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ทัน อีกทั้งขาดทักษะและประสบการณ์ในการบริหารงานและลูกน้องพนักงานขายให้อยู่ในปกครองไม่ได้ หรือแม้แต่ลูกน้องที่ดีและเก่งอยู่แล้ว หัวหน้ามือใหม่ป้ายแดงก็ไม่สามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่ของลูกน้องออกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้างานขายมือใหม่ ได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ รู้จักการปรับตัว และเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นของการเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้าที่พนักงานขายยอมรับ และองค์กรภาคภูมิใจ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของงานขายของธุรกิจต่อไป

วัตถุประสงค์

    1.เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการหรือหัวหน้างานขาย

    2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การเตรียมตัวและเตรียมพร้อมรับบทบาทหน้าที่ใหม่

    3.เพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นเรื่องการบริหารพนักงานขายให้ได้ใจและได้งาน

    4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้นำที่มีทักษะและความสามารถในการบริหารพนักงานขาย สร้างคนเก่งและคนดี ผลงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการอบรม
    1.เรียนรู้บทบาทหน้าที่ในฐานะผู้จัดการหรือหัวหน้างาน (Roles and Responsibility)

        •  ต่อองค์กร

        •  ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา

        •  ต่อเพื่อนร่วมงาน

    2.ขอบเขตการบริหารของผู้จัดการหรือหัวหน้างาน

        •  การบริหารงานขาย (Sales Management)

        •  การบริหารพนักงานขาย (Sales Force Management)

    3.ความสามารถสำคัญในการบริหารในฐานะหัวหน้างานขาย (Key Competency)

    4.Workshop: เรียนรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานขาย

    5.ขอบเขตการบริหารงานขายเพื่อบรรลุเป้าหมายการขาย (Scope of Sales Management)

        •  การวางแผนการขาย (Sales Planning)

        •  การดำเนินงาน (Execution)

        •  การควบคุมติดตามงาน (Monitoring and Control)

        •  การพัฒนาปรับปรุง (Improvement)

    6.การวางแผนการขายสำหรับหัวหน้างานขาย

        •  แนวคิดการวางแผนการขายสำหรับหัวหน้าทีมขาย

        •  การวิเคราะห์สถานการณ์การขายด้วย SWOT Analysis

        •  การกำหนดเป้าหมายการขายสำหรับทีมขาย

        •  กิจกรรม: SWOT Analysis และการกำหนดเป้าหมายการขาย

        •  แนวทางการวางแผนการขายอย่างได้ผล (SMART Plan)

             1. ลูกค้าเป้าหมาย (Target Customer)

             2. ผลิตภัณฑ์ (Product)

             3. ราคา (Price)

             4. ช่องทางการขาย (Sales Channel)

             5. การส่งเสริมการขาย (Promotion)

        •  ข้อพิจารณาสำคัญในการวางแผนการขายสำหรับหัวหน้าทีมขาย

             1. คู่แข่งขัน

             2. เป้ายอดขาย และเป้าอื่นๆ

             3. พนักงานขาย

        •  การวางแผนปฏิบัติการสำหรับงานขาย (Action Plan)

        •  กิจกรรม: การวางแผนปฏิบัติการสำหรับงานขาย

        •  การพยากรณ์ยอดขาย (Sales Forecasting)

        •  การประเมินผลการขาย (Sales Evaluation)

        •  ข้อควรปฏิบัติในการวางแผนการขายเพื่อความสำเร็จในการขาย

    7.สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้วันที่หนึ่ง และ คำถาม-คำตอบ

รายละเอียด

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
โทรศัพท์: 02-615-4499, 02-615-4477-8  
แฟกซ์: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2

เวปไซด์: www.hipotraining.co.th
อีเมล์: hipotraining@gmail.com
ไอดี ไลน์: hipotraining
เฟสบุ๊ค: www.facebook.com/HIPOtraining

เกี่ยวกับวิทยากร

อาจารย์สุพจน์  กฤษฎาธาร

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

การชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน: 
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
    1.1    ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 127-4-66322-6
    1.2    ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาพหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8
          ชื่อบัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  
          และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479 
          พร้อมระบุชื่อบริษัท เบอร์ติดต่อของท่าน ชื่อหลักสูตรและวันอบรม
2.  ชำระด้วยเช็คสั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
3.  หัก ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว