หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้จัดการ(อบรม 29 พ.ค. 62)
29 พ.ค. 2562
    09.00-16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้จัดการ(อบรม 29 พ.ค. 62)

29 พ.ค. 2562
    09.00-16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท
โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

เนื้อหาคอร์สเรียน

แนวทางการพัฒนา: Shared Goals (Business Concept), Result-based Goals (Managerial Skills), People Management Goal(People Skills) 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการบริหารจัดการสำหรับผู้จัดการในการสร้างมาตรฐานระดับความสามารถของผู้จัดการที่สามารถนำทีมงานให้ปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

 2. เพื่อเรียนรู้วิธีบริการจัดการสำหรับการพัฒนาตนเองอย่างผู้จัดการมืออาชีพ ด้วยการค้นหาพร้อมพัฒนาตนเอง สู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการงานโดยมององค์กร เพื่อนร่วมงาน และลูกน้องอย่างเข้าใจ พร้อมจะพัฒนาไปด้วยกัน

 3. เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้จัดการ (Managerial Competencies) สู่ความสำเร็จในอาชีพด้วยการบริหารเชิงกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ การบริหารจัดการงาน ภาวะผู้นำและการพัฒนาทีม และการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จ โดยร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากร และผู้เข้าร่วมสัมมนาท่านอื่นๆ จากประสบการณ์จริงที่สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

 4. เพื่อพัฒนาทักษะพิเศษสำหรับการบริหารจัดการ “คน” และ “ผลงาน” ด้วยการให้คำปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงที่ดี โดยสามารถแยกแยะ สังเกตพฤติกรรมลูกน้องระหว่างการให้คำปรึกษา แนะนำเพื่อพัฒนา “ผลงาน” และ “คน” อย่างมีขั้นตอน
   

ประเด็นการสัมมนา

ส่วนที่ 1   ความสามารถพื้นฐานตามตำแหน่งงาน

 1. บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและการบริหารจัดการคุณสมบัติของผู้จัดการตามมาตรฐาน Managerial Competencies

· การบริหารเชิงกลยุทธ์และวิสัยทัศน์  (Strategic Management/Vision)

· การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making)

· การบริหารจัดการงาน (Task Management)

· ภาวะผู้นำและการพัฒนาทีม (Leadership and Team Development)

 • การสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation)

 • กิจกรรมการเรียนรู้ : ระดมความคิดกลุ่มทีมงานผู้จัดการเพื่อทำความเข้าใจรายละเอียดจำเป็นของManagerial Competencies แต่ละคุณสมบัติ 

 1. ค่าชี้วัดสำหรับการกำหนดมาตรฐานศักยภาพและผลการปฏิบัติงาน (Potential and Performance Indicator)

 2. วิธีการพัฒนาทักษะความสามารถการบริหารจัดการสำหรับผู้จัดการที่มุ่งความสำเร็จในองค์กร

 3. ฝึกทักษะกิจกรรมการเรียนรู้ “ทักษะการเป็นผู้จัดการตาม Managerial Competencies”

 • WORKSHOP GROUP 1: การบริหารเชิงกลยุทธ์และวิสัยทัศน์  (Strategic Management/Vision)

 • WORKSHOP GROUP 2: การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision  Making)

 • WORKSHOP GROUP 3: การบริหารจัดการงาน (Task Management)

 • WORKSHOP GROUP 4: ภาวะผู้นำและการพัฒนาทีม (Leadership and Team Development)

 • WORKSHOP GROUP 5: การสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation)

 

ส่วนที่ 2   ทักษะพิเศษสำหรับการบริหารจัดการ “คน” และ “ผลงาน” ด้วยการให้คำปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยง

 1. พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับความคิด และการวิเคราะห์ความเข้าใจธรรมชาติของคน และลักษณะของคนประเภทต่างๆ

 2. รูปแบบการสื่อสารของผู้ให้คำปรึกษาสู่ความมั่นใจและตรงใจกันทั้งสองฝ่าย

 3. จิตวิทยาที่ผู้ให้คำปรึกษากับการแจ้งผลการปฏิบัติงานที่ดี

 • การแจ้งผลการที่จะมีผลกระทบทางบวก

 • การแจ้งผลการที่จะมีผลกระทบทางลบ

 • เรื่องที่หัวหน้าพึงระมัดระวังในการแจ้งผล

 1. การแจ้งผลการประเมินต่อผู้ใต้บังคับบัญชา หรือลูกน้องทราบจุดแข็งและจุดอ่อน

ในการปฏิบัติงาน

 • เพื่อการแก้ไขปรับปรุง

 • เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

 • เพื่อบรรลุเป้าหมาย หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด

 1. วิธีการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนา “คน”

 • การให้คำปรึกษาเพื่อการแก้ปัญหาเกี่ยวกับอารมณ์ (Emotion)

 • การให้คำปรึกษาเพื่อการแก้ปัญหาเกี่ยวกับผลประโยชน์ (Benefits)

 • การให้คำปรึกษาเพื่อการแก้ปัญหาเกี่ยวกับข้อเท็จจริง (Fact)

กิจกรรมฝึกทักษะ : การให้คำปรึกษาจากกรณีศึกษาขององค์กร เพื่อการพัฒนาคน

 1. วิธีการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนา “ผลงาน”

 • การให้คำปรึกษาเพื่อกำหนดเป้าหมายการทำงาน (Reaching Agreement)

 • การให้คำปรึกษาเพื่อปรับปรุงงาน (Improvement)

 • การให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาผลงาน (Reinforcement)

 • การให้คำปรึกษาเพื่อประเมินผลงาน (Performance Review)

กิจกรรมฝึกทักษะ : การให้คำปรึกษาจากกรณีศึกษาขององค์กร เพื่อการพัฒนาผลงาน

 1. แบบฟอร์มสังเกตพฤติกรรมและความสามารถการให้คำปรึกษา 10 ขั้นตอน

 • การสร้างบรรยากาศอย่างเป็นกันเอง

 • การเปิดโอกาสให้ลูกน้องได้พูด

 • การฟังด้วยความเข้าใจ

 • การฟังด้วยความเห็นอกเห็นใจ

 • การถามเพื่อความกระจ่างและความชัดเจน

 • การทำความเข้าใจในปัญหาให้ตรงกัน

 • การทำความเข้าใจในสาเหตุของปัญหา

 • การบอกความต้องการของหัวหน้า

 • การจัดแผน หรือแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน

 • ลูกน้องรู้สึกสบายใจ หลังการพูดคุย

 1. สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา  

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

รายละเอียด

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
โทรศัพท์: 02-615-4499, 02-615-4477-8  
แฟกซ์: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2

เวปไซด์: www.hipotraining.co.th
อีเมล์: hipotraining@gmail.com
ไอดี ไลน์: hipotraining
เฟสบุ๊ค: www.facebook.com/HIPOtraining

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากร: ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยง

ปริญญาเอก การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,ปริญญาโท การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,ประสบการณ์ทำงาน ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการพัฒนาบุคลากร/วิทยากรบริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี จำกัด (พัฒนาบุคลากรมากกว่า 3,500 คน) - ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล / นักวิเคราะห์วางแผนระบบการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

การชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน: 
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
    1.1    ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 127-4-66322-6
    1.2    ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาพหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8
          ชื่อบัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  
          และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479 
          พร้อมระบุชื่อบริษัท เบอร์ติดต่อของท่าน ชื่อหลักสูตรและวันอบรม
2.  ชำระด้วยเช็คสั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
3.  หัก ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว