องค์การยุคใหม่กับคนหลากหลาย Gen รุ่น 4 (Managing Generation Diversity in the Workplace)
26 มิ.ย. 2562
    09.00-16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท

องค์การยุคใหม่กับคนหลากหลาย Gen รุ่น 4 (Managing Generation Diversity in the Workplace)

26 มิ.ย. 2562
    09.00-16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

เนื้อหาคอร์สเรียน

หลักการและเหตุผล

          หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความแตกต่างในองค์การ โดยเฉพาะความแตกต่างระหว่างวัยที่ปัจจุบันเป็นความท้าทายหลักขององค์การหลายแห่งที่จะดึงดูดและรักษาบุคลากรรุ่นใหม่ และประสานการทำงานให้ราบรื่นและมีความสุขระหว่างวัย นอกจากนั้น ความหลากหลายของบุคลากรดังกล่าวอาจจะกลายเป็นจุดแข็งหรือความได้เปรียบในเชิงของการปรับตัว (Adaptive Advantage) อันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าและความสำเร็จขององค์การ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

องค์การที่มีพนักงานหลากหลายอายุ โดยเฉพาะที่มีบุคลากร Gen Y เพิ่มขึ้น และบุคคลทั่วไปที่สนใจ  รับจำนวนจำกัดที่ 25 ท่านเท่านั้น

เนื้อหาการอบรม

หัวข้อการอบรม (บรรยายเป็นภาษาไทย)

          1. ทฤษฎีและองค์ความรู้ด้านการบริหารความแตกต่างในองค์การ และ ความแตกต่างระหว่างวัย

          2. ทำความเข้าใจกับบุคลากรในองค์การ เขาคิดและต้องการอะไร

          3. Best practice ขององค์การไทยและต่างชาติในการบริหารความแตกต่างในองค์การ

          4. แนวทางการสร้างแรงจูงใจและ Happy workplace สำหรับองค์การหลากหลายอายุ

          5. สื่อสารเพื่อความเข้าใจระหว่างวัยในองค์การ

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากร ผศ.ดร.มาลินวิษา ศักดิยากร อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล "เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ทำวิจัยเรื่อง Multi-Generations in the Workplace และ ให้คำปรึกษา/อบรม เรื่อง Generational Diversity ให้กับองค์กรชั้นนำ และ สถาบันการศึกษา มากว่า 5 ปี"

สถานที่จัดงาน

ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

การชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน : โอนเงิน เช็คขีดคร่อมในนาม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ธนาคารไทยพานิชย์ สาขามหาวิทยาลัยมหิดล บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 333 – 224911 – 6

*วิทยาลัยนานาชาติ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเกิดขึ้น (ผู้โอนจะต้องโอนเงินค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี)

คำแนะนำในการชำระเงิน  :  โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร เมื่อชำระเงินแล้ว โปรดแฟ็กซ์หรือ Scan สำเนาการโอนเงินพร้อมใบสมัคร มาที่ วิทยาลัยนานาชาติ ก่อนวันสัมมนาอย่างน้อย 15 วัน กรุณาส่งมาที่  ictraining@mahidol.ac.th หรือ Fax : 02 441 0233 มือถือ 084 656 6810