การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้จัดการและหัวหน้างาน รุ่น 14 (Human Resource Management for Manager and Supervisor)
24-25 ก.ย. 2562
    09.00-16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 5,500 บาท

การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้จัดการและหัวหน้างาน รุ่น 14 (Human Resource Management for Manager and Supervisor)

24-25 ก.ย. 2562
    09.00-16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 5,500 บาท
วันอังคารที่ 24 และวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

เนื้อหาคอร์สเรียน

การเพิ่มสมรรถนะที่จำเป็นในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดที่มีประสิทธิผลสูง และสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการเพิ่มทุนมนุษย์ขององค์กรให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์องค์กรได้อย่างแท้จริง การเข้าใจถึงบทบาทสำคัญของการเป็นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ส่งผลต่อการสร้างพลังขับเคลื่อนองค์กร เพื่อตอบสนองสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้จัดการแผนก ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้างาน ที่ต้องทำหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  เจ้าของกิจการและผู้สนใจทั่วไป รับจำนวนจำกัดที่ 40 ท่านเท่านั้น

เนื้อหาการอบรม

หัวข้อการอบรม (บรรยายเป็นภาษาไทย)

  1. ศาสตร์และศิลป์ของการบริหารคน คืออะไร ให้ผลอย่างไร การคัดสรรเลือกหาคนอย่างไรให้ตรงเป้าหมายขององค์กร
  2. ใบพรรณนางานที่ดีมีองค์ประกอบอะไรและมีกระบวนการอย่างไร

          3.  การประเมินมีความสำคัญ แต่อะไรคือปัจจัยที่ทำให้การประเมินมีคุณค่า

          4.  ค่าตอบแทนส่วนใหญ่ คือ ตัวเงิน แต่คุณเชื่อหรือไม่ว่า เนื้องาน คือ ค่าตอบแทน

          5.  การรักษาและพัฒนาแรงกระตุ้นให้พนักงานรักที่จะทำงานและมีทัศนคติที่ดีมีองค์ประกอบอะไรบ้าง

          6.  การสร้างดรรชนีชี้วัดงานที่ดีทำอย่างไร วัฒนธรรมองค์กรที่ดีสร้างได้อย่างไร

เกี่ยวกับวิทยากร

ดร.สมชัย วรานุกูลรักษ์

(ที่ปรึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด)

ดร.เนตรา เทวบัญชาชัย

(ผู้จัดการทั่วไปศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายา พาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และที่ปรึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน)

สถานที่จัดงาน

วันอังคารที่ 24 และวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

การชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน : โอนเงิน เช็คขีดคร่อมในนาม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ธนาคารไทยพานิชย์ สาขามหาวิทยาลัยมหิดล บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 333 – 224911 – 6

*วิทยาลัยนานาชาติ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเกิดขึ้น (ผู้โอนจะต้องโอนเงินค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี)

คำแนะนำในการชำระเงิน  :  โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร เมื่อชำระเงินแล้ว โปรดแฟ็กซ์หรือ Scan สำเนาการโอนเงินพร้อมใบสมัคร มาที่ วิทยาลัยนานาชาติ ก่อนวันสัมมนาอย่างน้อย 15 วัน กรุณาส่งมาที่  ictraining@mahidol.ac.th หรือ Fax : 02 441 0233 มือถือ 084 656 6810