สุดยอดการเป็นหัวหน้างาน รุ่น 17 (Effective Leadership)
08-09 ก.ค. 2562
    09.00-16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 5,500 บาท

สุดยอดการเป็นหัวหน้างาน รุ่น 17 (Effective Leadership)

08-09 ก.ค. 2562
    09.00-16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 5,500 บาท
วันจันทร์ที่ 8 และวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

เนื้อหาคอร์สเรียน

ทำไมหัวหน้างานจำเป็นต้องเข้าหลักสูตรนี้ เพราะความท้าทายของผู้นำในวันนี้ มีความท้าทายมากขึ้น ต้องพร้อมที่จะรับมือกับทุกสถานการณ์ ปัญหาที่มักเจอสำหรับหัวหน้างาน อาทิเช่น  การบริหารความขัดแย้งระหว่างวัยที่ต่างกันในการทำงาน การมีลูกน้องที่มีความรู้ มีการศึกษาสูงขึ้น มีความมั่นใจในตัวเองสูง ต้องการทำงานที่มีความท้าทาย ดังนั้นทุกผลกระทบจากการทำงานระหว่างลูกน้องกับหัวหน้างาน จึงเกิดผลกระทบขึ้นกับหัวหน้างานหลาย ๆ คน ทำอย่างไรจึงทำให้สิ่งเหล่านี้สามารถที่จะบริหารจัดการได้ เพื่อให้การทำงานระหว่างหัวหน้างานและลูกน้องบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่องค์กรต้องการ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้ที่เตรียมตัวเป็นหัวหน้างาน ผู้ที่เพิ่งได้รับตำแหน่งเป็นหัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชาทุกท่านที่ต้องการพัฒนาการเป็นหัวหน้างานให้มีประสิทธิภาพ  รับจำนวนจำกัดที่ 40 ท่านเท่านั้น

เนื้อหาการอบรม

หัวข้อการอบรม (บรรยายเป็นภาษาไทย)

 1.  ภาวะผู้นำกับการบังคับบัญชาที่มีประสิทธิภาพสูง  และการวิเคราะห์ภาวะผู้นำของตนเอง

 2.  บทบาทของหัวหน้างาน และการบริหารความขัดแย้ง

 3.  ศิลปะการตัดสินใจและกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา และหลักการบริหารและการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่

 4.  การวางแผนและการมอบหมายงาน และการสื่อสารในการบังคับบัญชา

 5.  การสร้างพลังทีมงาน และการติดตามและการควบคุมการปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากร  รศ.สุขุม  นวลสกุล (อดีตอธิการบดีรามคำแหง 2 สมัย)

ดร.สมชัย วรานุกูลรักษ์ (ที่ปรึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด)

สถานที่จัดงาน

วันจันทร์ที่ 8 และวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

การชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน : โอนเงิน เช็คขีดคร่อมในนาม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ธนาคารไทยพานิชย์ สาขามหาวิทยาลัยมหิดล บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 333 – 224911 – 6

*วิทยาลัยนานาชาติ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเกิดขึ้น (ผู้โอนจะต้องโอนเงินค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี)

คำแนะนำในการชำระเงิน  :  โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร เมื่อชำระเงินแล้ว โปรดแฟ็กซ์หรือ Scan สำเนาการโอนเงินพร้อมใบสมัคร มาที่ วิทยาลัยนานาชาติ ก่อนวันสัมมนาอย่างน้อย 15 วัน กรุณาส่งมาที่  ictraining@mahidol.ac.th หรือ Fax : 02 441 0233  มือถือ 084 656 6810