หลักสูตรอบรม

No Banner to display

เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลัง และการวางแผนกำลังคน

25 ต.ค. 2562
ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท
การวางแผนอัตรากำลังอย่างง่ายโดยวิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ท่านจะได้เรียนรู้วิธีการและตัวอย่างแผนอัตรากำลังจากองค์กร...
ลงทะเบียน
#อบรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์

กลยุทธ์การวางแผนเส้นทาง ความก้าวหน้าในอาชีพ Career Path

17 ต.ค. 2562
ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท
หากพนักงานมองไม่เห็นอนาคตในการทำงานกับบริษัท อาจเป็นปัจจัยในการลาออกของพนักงานโดยเฉพาะพนักงานที่มีความสามารถ การสร้างระบบสายอาชีพ (Career Path) หลั...
ลงทะเบียน
#อบรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ทักษะภาวะผู้นำกับการบริหารทีมสำหรับหัวหน้างาน

25 ต.ค. 2562
ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท
ในฐานะหัวหน้างานหรือผู้บริหารมีผลอย่างยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กร ถ้าองค์กรใดได้ผู้บริหารที่เก่ง ดี มีวิสัยทัศน์ ก็มีแนวโน้มว่าองค์กรนั้น จะประสบควา...
ลงทะเบียน
#อบรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์

เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี training development plan

16 ต.ค. 2562
ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท
การวางแผนฝึกอบรมพัฒนาพนักงานในองค์กรนั้น สามารถสร้างผลสำเร็จที่ยั่งยืนแก่องค์กร รวมทั้งเพิ่มขีดศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ตามเป้าหมายที่...
ลงทะเบียน
#อบรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์

เทคนิคการปฐมนิเทศและสร้างระบบ พี่เลี้ยงให้กับพนักงานใหม่

15 ต.ค. 2562
ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท
ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) เป็นอีกเครื่องมือหนึ่ง ที่องค์กรนำมาใช้ในการจัดการความรู้ โดยการถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่ากับเ...
ลงทะเบียน
#อบรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์

เทคนิคการเขียน JD (Job Description) บนพื้นฐานของ Competency & KPIs

08 ต.ค. 2562
ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท
ปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจก็คือการจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานแรกของพนักงานที่จะต้องมีและต้องทราบ เพื่อจะได้ทราบบ...
ลงทะเบียน
#อบรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์

Basic Social Media Marketing for Beginner

25 ก.ย. 2562
ค่าใช้จ่าย ฟรี
Carehub สานต่อโครงการ Care Knowledge จัดอบรมฟรี 30 ที่นั่ง
ลงทะเบียน
#อบรมโซเชียลมีเดียและออนไลน์

หลักสูตร Effective Presentation Skills with Confidence

19-20 ธ.ค. 2562
ค่าใช้จ่าย 6,500 บาท
สร้างคุณโดดเด่นทุกอิริยาบถ ทั้งการสื่อสาร ท่าทาง ทำเนื้อหาสไลด์ ประชุม เสนองาน ขาย ผู้สอน วิทยากร
ลงทะเบียน
#อบรมการพูด การเจรจาต่อรองธุรกิจ

หลักสูตร การจัดทำระบบบริหารผลงาน OKRsให้บรรลุผลสำเร็จ

14-15 พ.ย. 2562
ค่าใช้จ่าย 6,500 บาท
เป็นหลักสูตรที่ง่ายต่อการเรียนรู้ สามารถนำความรู้กลับไปเริ่มจัดทำ OKRs จริงในองค์กรได้
ลงทะเบียน
#อบรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตร การจัดทำระบบประเมินผล KPIs ให้มีประสิทธิภาพ

17-18 ต.ค. 2562
ค่าใช้จ่าย 6,500 บาท
หลักสูตรที่ง่ายต่อการเรียนรู้ สามารถนำความรู้กลับไปเริ่มจัดทำ KPIs จริงในองค์กร โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระบบประเมินผล
ลงทะเบียน
#อบรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ก่อนลงสนามออนไลน์ “รู้ไว้เรื่องภาษี”

14 ก.ย. 2562
ค่าใช้จ่าย ฟรี
Carehub สานต่อโครงการ Care Knowledge จัดอบรมฟรี 30 ที่นั่ง
ลงทะเบียน
#อบรมการเงิน บัญชี และภาษี

โครงการพัฒนาทักษะมัคคุเทศก์เพื่อการบริการนักท่องเที่ยวผู้บกพร่องทางการมองเห็น

03-05 ต.ค. 2562
ค่าใช้จ่าย 16,800 บาท
เป็นการเริ่มต้นของการสร้างความร่วมมือ และบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ให้ความสำคัญกับการให้บริการนักท่องเที่ยวผู้บกพร่องทางการมองเห็น
ลงทะเบียน
#อบรมอื่น ๆ
73 of 402 items : << 23456789101112 >>